Landskapsregeringens svar s 2/1999-2000

Tillhör ärendet: Yrkesträningsverksamhet
Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL nr 2/1999-2000

 

 

Arkivbeteckning

 

 

S0219992000S

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsstyrelsens svar på ltl Viveka Erikssons m fl spörsmål om

Yrkesträningsverksamheten

·       Spörsmål nr 2/1999-2000

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Viveka Eriksson m.fl. i form av ett spörsmål frågat landskapsstyrelsen varför landskapsstyrelsen inte verkställt beslutet om att inleda yrkesträningsundervisningen enligt lagtingets intentioner och vilka åtgärder landskapsstyrelsen ämnar vidta för att den planerade undervisningen snarast inleds. Med anledning av spörsmålet avger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar:

 

Den lagstiftningsmässiga bakgrunden

Landskapsstyrelsen handhar i enlighet med 3 § LL om utbildning efter grundskolan (52/97) den allmänna ledningen, tillsynen och utvecklingen av den utbildning som anordnas med stöd av lagen. Landskapsstyrelsens roll har i det utbildningspolitiska programmet (landskapsstyrelsens meddelande nr 3 1998-1999) definierats så att landskapsstyrelsen skall bestämma vad, för vem och hur mycket när det gäller utbildningen, medan direktionerna bestämmer hur.

     Landskapsstyrelsen skall med stöd av lagens 19 § fastställa de läroplansgrunder som utgör den grund utifrån vilken utbildningen ordnas i skolan. I läroplansgrunderna bestäms bl.a vilka utbildningsprogram som erbjuds i skolorna, men även strukturen och de övergripande målen för utbildningen.

     Direktionen besluter med läroplansgrunderna som grund om utformningen av läroplanen för de enskilda programmen (21 §), och hur utbildningen förverkligas.

     Direktionen anställer personal med stöd av budget, behörighetsbestämmelser i skolans reglemente samt i enlighet med de anställningsvillkor som stadgas i landskapets tjänstekollektivavtal för undervisningssektorn.

     Skolans direktion uppgör med stöd av 15 § förslag till reglemente för skolan, medan landskapsstyrelsens roll är att fastställa detsamma.

 

Vidtagna åtgärder för att inleda yrkesträningsundervisning

Förberedelserna för en träningsundervisning på gymnasialstadienivå inleddes efter att en delegation 16.6.98 uppvaktat landskapsstyrelsen med önskan om att landskapsstyrelsen vidtar lämpliga åtgärder för att tillgodose elevers med utvecklingsstörning rätt till fortsatt undervisning på Åland efter grundskolan.

     Landskapsstyrelsen tillsatte 22.9.1998 på enskild föredragning en kommitté med uppgift att utreda förutsättningarna för att skapa en "skola" för träningsundervisning på gymnasialstadienivå i landskapet. Kommittén skulle inom ramen för sitt uppdrag ge förslag till organisation och placering av träningsundervisningen på gymnasialstadienivå samt att ange riktlinjer för undervisningens struktur och innehåll.

     Kommittén avlämnade sin slutrapport 29.1.1999 till landskapsstyrelsen. (ÅUS 1999:1)

     Landskapsstyrelsen antecknade kommitténs slutrapport för kännedom 5.2.1999. Landskapsstyrelsen beslöt ytterligare att inbegära yttranden angående slutrapporten från Gymnasialstadieskolornas direktioner, Träningsundervisningen vid Södra Ålands högstadiedistrikt, Förbundsstyrelserna för högstadiedistrikten, Mariehamns stads skolnämnd, Ålands Omsorgsförbund k.f., Socialnämnderna, Ålands Kommunförbund, Landskapets social- och miljöavdelning, DUV r.f., Ålands Handikappförbund r.f., AKAVA  Åland, TCÅ samt FOA.Å. Yttrandet skulle inlämnas till landskapsstyrelsen senast 31.3.1999.

     Kommittén samlades 17.5.1999 efter att de inbegärda yttrandena inkommit till landskapsstyrelsen och sammanställde En komplettering av slutrapporten. Kompletteringen antecknades för kännedom i Ålands landskapsstyrelse samtidigt med remissvaren 2.11.1999.

     I samband med budgetarbete sommaren 1999, i budgeten för år 2000 (46.42) föreslog landskapsstyrelsen att en ny verksamhet inplaneras vid Ålands yrkesskola. "Träningsundervisning på gymnasialstadiet planeras i form av ett nytt utbildningsprogram (ÅUS 1999:1). Antalet studieplatser har beräknats till 6. Målet för de yrkesfärdighets- eller sysselsättningsinriktade studierna på gymnasialstadiet skall vara att den studerande behärskar vissa färdigheter inom ett visst yrkesområde eller efter avslutad skolgång kan verka i samhället, så långt det är möjligt utgående ifrån de personliga förutsättningarna. Träningsundervisning på gymnasialstadiet skall utgående ifrån den enskilda studerandes behov och förutsättningar ge kunskap i att klara ett så självständigt och innehållsrikt framtida liv som möjligt vad beträffar boende, fritid, arbete och sysselsättning.

     I rapporten föreslås att utbildningen inleds hösten 2000 i tillfälliga lokaler fram till att nya undervisningsutrymmen byggts i anslutning till yrkesskolan. Anslag för projektering av undervisningsutrymmen föreslås i föreliggande budgetförslag. Enligt planerna skall nybyggnaden vara klar under år 2001."

     Budgeten för år 2000 anger att ett verksamhetsanslag på 900.000 mk, ospecificerat för träningsundervisning på gymnasialstadiet samt ytterligare 500.000 mk för planering och projektering av särskilt anpassade utrymmen. I budgeten specificeras inte omfattningen av personalbehovet och inte heller vilken typ av tjänster som krävs för ändamålet.

     Efter att förslaget till budget för år 2000 godkänts i landskapsstyrelsens plenum 25.10.99, gav landskapsstyrelsen 2.11.1999 direktionen för Ålands Yrkesskola i uppdrag att uppgöra en detaljplanering av ett specifikt utbildningsprogram med inriktning på träningsundervisning utgående ifrån den modell kommittén föreslagit och med start hösten 2000. I planeringen beaktas att utbildningsprogrammet kan inledas under förutsättning att lagtinget beviljar medel i budgeten för år 2000 samt att landskapsstyrelsen gett sitt tillstånd.

     Direktionen för Ålands yrkesskola beslöt 19.1.2000 att för tiden 1.3.2000 - 31.7.2001 lediganslå en tillfällig funktion som programföreståndare, i löneklass C 55 och med totalarbetstid enligt undervisningssektorns tjänstekollektivavtal för att planera och förbereda träningsundervisningen.  Behörighetskravet fastställdes till speciallärarutbildning och / eller erfarenhet. Direktionen beslöt vidare att ge arkitektbyrå Marcus Lindroos i uppdrag att utarbeta skissritningar för en tillbyggnad.

     Tjänstebenämningen programföreståndare inklusive kompetenskrav saknas i skolans reglemente likaväl som i landskapets tjänstevillkor för undervisningssektorn, Ålands yrkesskola.

     Direktionen för Ålands yrkesskola beslöt 9.2.2000 att anställa en programföreståndare / lärare för tiden 15.3.2000 - 31.7.2001.

     Direktionen beslöt 7.3.2000 att tillsätta en stödgrupp för att bistå programföreståndaren i planeringen av programmet.

     Programföreståndaren redogjorde i direktionen 3.5.2000 för hur planeringen av yrkesträningsundervisningen har fortskridit samt vilka synpunkter som förelåg beträffande utrymmesbehovet för att uppnå den framskrivna målsättningen i planeringsunderlaget ÅUS 1999:1 "att den studerande, efter avslutad skolgång kan verka i samhället utgående från hans personliga förutsättningar". Direktionen beslöt att ge arkitekt Marcus Lindroos i uppdrag att studera om det är möjligt att skapa acceptabla utrymmen för yrkesträningsundervisningens behov i befintliga utrymmen genom att andra utbildningar i stället flyttas till en nybyggnad.

     laner på att inleda undervisningsprogrammet hösten 2000 utannonserades per tidningsannons. I annonsen meddelades att starten är planerad höstterminen 2000 men är beroende av vissa utrymmesfrågor samt att behövliga lärare kan anställas. Intresseanmälan till programmet skulle ske senast 15 maj. Ytterligare efterhördes två yrkeslärare. Ansökan skulle tillställas direktion senast 15 juni. Behörighetskrav och anställningsvillkor specificerades inte i utannonseringen.

     Direktionen kunde 7.6.2000 konstatera att 8 personer sökt utbildningsplats inom den planerade yrkesträningsundervisningen. Direktionen beslöt att sökande ställs i prioritetsordning innan antagningen sker. Antagningen bordlades  bl. a av den orsaken att landskapsstyrelsens tillstånd att få inleda utbildningen ännu inte inhämtats.

     Direktionen uppvaktade landskapsstyrelsen 14.6.2000 med daterad skrivelse i syfte att informera om hur den planerade yrkesträningsundervisningen är tänkt att genomföras vid skolan.

     Direktionen konstaterade i sin skrivelse att gällande behörighetskrav på skolan inte kan tillämpas inom yrkesträningsundervisningen. Likaså måste inplaceringslöneklasserna noga klarläggas innan lärarna anställs.

     Direktionen anhöll i sin skrivelse om

1)      att landskapsstyrelsen godkänner planeringen och att utbildningen får inledas

2)      att anslaget för projektering av tillbyggnad för träningsundervisningen får utnyttjas för utredning, planering och projektering av lämpliga utrymmen för yrkesträningsundervisningens behov så att en del av utbildningen placeras i huvudbyggnaden och dels i en ny flygelbyggnad tillsammans med multimediautbildningen.

3)      att nya för utbildningsområdet lämpliga anställningsvillkor utarbetas omgående.

 

Direktionen bordlade 28.6.2000 antagning av studerande samt anställning av lärare i väntan på landskapsstyrelsens beslut om att utbildningen får inledas samt att lärarnas anställningsförhållanden klarlagts. Direktionen beslöt utarbeta ett förslag till fast månadslön för de lärare som skall arbeta inom yrkesträningsundervisningsprogrammet. Den fasta månadslönen föreslogs gälla fram till att tjänstekollektivavtalet kompletterats med tjänstevillkor för yrkesträningsundervisningen.

     Ålands landskapsstyrelse beslöt 29.6.2000 att anteckna för kännedom direktionens redovisade plan. Landskapsstyrelsen kunde konstatera att anställningsvillkor och behörighetsvillkor för den undervisande personalen fortfarande var oklar. Eftersom det förelåg oklarheter gällande anställningsvillkoren för undervisningspersonalen, beslöt landskapsstyrelsen att inte bevilja direktionen rätt att tillsvidare inleda den yrkesinriktade utbildningen med inriktning på träningsundervisning inom ramen för ett särskilt utbildningsprogram vilket direktionen anhållit om. Direktionen för Ålands yrkesskola fick i uppdrag att till 15.9.2000 inkomma till landskapsstyrelsen med förslag till ändring i skolans reglemente beträffande

1)      25§, behörighetsvillkor för undervisningspersonal inom det särskilda undervisningsprogrammet

2)      17§,? undervisningsgruppens storlek.

 

Därtill skulle direktionen för Ålands yrkesskola klarlägga på vilket sätt samarbetet med Ålands omsorgsförbund avses att byggas upp inom hela utbildningsprogrammet med avseende på ADL-träningen.

     Landskapsstyrelsen beslöt att anslaget för projektering under budgetmoment 46.42.74, tillbyggnad för träningsundervisningen, får användas för utredning, planering och projektering av lämpliga utrymmen för träningsundervisningens behov, dels i yrkesskolans befintliga utrymmen och dels i en nybyggnad tillsammans med multimediautbildningen.

     Direktionen för Ålands yrkesskola godkände 6.9.2000 uppgjort förslag till komplettering av skolans reglemente (15 §, LL 52/97) beträffande behörighetsvillkor för lärare inom yrkesträningsundervisningen samt undervisningsgruppens storlek. Samtidigt godkändes uppgjort förslag till klarläggande vad gäller samarbetet med Ålands Omsorgsförbund. Direktionens förslag sändes omedelbart till landskapsstyrelsen.

 

Landskapsstyrelsens bemötande

Landskapsstyrelsen har i sin planering av en yrkesutbildning för utvecklingsstörda på gymnasialstadienivå utgått ifrån den målsättning som anges i 4§, 5 mom. LL 52/97, där det stadgas att "Verksamheten i skolorna skall utformas så att även studerande med särskilda behov kan genomföra sin utbildning". Därtill stadgar 31 § att "De studerande skall bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras på grund av kön, funktionshinder, social, religiös eller kulturell bakgrund eller annan därmed jämförbar omständighet."

     Landskapsstyrelsens målsättning har varit att skapa en högklassig utbildning på gymnasialstadienivå för målgruppen studerande med en diagnostiserad utvecklingsstörning.  Utbildningen skall utgående ifrån den studerandes behov och förutsättningar ge kunskaper i att klara ett så självständigt och innehållsrikt framtida liv som möjligt både beträffande arbete, sysselsättning, boende och fritid. Målet inom de yrkesfärdighets- eller sysselsättningsinriktade studierna skall vara att den studerande behärskar vissa färdigheter inom ett visst yrkesområde.

     Landskapsstyrelsens målsättning är att ge en funktionellt god utbildning för den studerande inom yrkesträningsprogrammet. Det innefattar såväl att undervisningen är planerad och strukturerad på ett ändamålsenligt sätt för avsedd målgrupp som att den undervisande personalen innehar nödvändig behörighet, sakkunskap och trygga anställningsförhållanden. 

     Landskapsstyrelsen har i sin planering utgått ifrån att Ålands yrkesskola kan inleda utbildningsprogrammet under höstterminen 2000. Direktionens kompletterande uppgifter som nyligen har tillställts landskapsstyrelsen på begäran, är för närvarande under beredning och kommer att behandlas i snabb ordning i syfte att utbildningen kan starta så fort som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsstyrelseledamot

 

 

Gun Carlson