Landskapsregeringens svar s 2/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL nr 2/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-04-24

S0220002001S

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ltl Jörgen Strands m.fl. spörsmål angående

Landskapsstyrelsens beslut om ett bidrag om 700.000 mark till kulturföreningen Katrina

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Jörgen Strand m.fl. i form av ett spörsmål frågat landskapsstyrelsen varför landskapsstyrelsen har förbigått lagtinget enligt lagtingets eget beslut vid beviljning av ett bidrag om 700.000 mark till enskild förening på enskild föredragning inför vicelantrådet Olof Erland den 17.4.2001.

     Med anledning av spörsmålet ger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar.

 

I samband med beredningen av budgeten för år 2001 diskuterades huruvida medel kunde avsättas för att stöda uppförande av musikteatern Katrina och diskussioner fördes mellan landskapsstyrelsen och Kulturföreningen Katrina. Finansutskottet konstaterade, i samband med en finansmotion om upptagande av 1.200.000 mark för uppförande av musikteatern antingen i Österbotten eller i Stockholm, att landskapsstyrelsen om man finner att förutsättningar finns för att uppföra musikteatern i Stockholm får återkomma till lagtinget med anhållan om tilläggsmedel. Av finansutskottets betänkande framgår även motiveringen: ”Musikteatern Katrina har enligt utskottet ett stort marknadsföringsvärde för turist-Åland och skulle därför med fördel vara ett välkommet inslag under Ålandsdagarna i Stockholm.” Skrivningen omfattades av lagtinget. Landskapsstyrelsen har tolkat uttalandet som ett positivt ställningstagande för projektet.

     Med beaktande av lagtingets uttalande och att besked till föreningen om huruvida stöd skulle beviljas brådskade beslöt landskapsstyrelsen att bevilja ett stöd om 700.000 mark, vilket utgör ca 43 % av de beräknade totala kostnaderna om 1.670.000 mark för Katrinaprojektet i Stockholm. Eftersom stöd utöver detta enligt landskapsstyrelsens uppfattning inte är motiverat och tillräckliga medel därför fanns disponibla fanns inte heller någon anledning att föreslå ytterligare anslag i tilläggsbudget.

 

 

Mariehamn den 24 april 2001

 

 

 

L a n t r å d

Roger Nordlund

 

 

Vicelantråd

Olof Erland