Landskapsregeringens svar s 2/2012-2013

Tillhör ärendet: Självstyrelsens kärnområden
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Kansliavdelningen

Datum

 

 

2013-03-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Självstyrelsens kärnområden

·       Spörsmål nr 2/2012-2013

 

Med stöd av 37 § lagtingsordningen har ltl Axel Jonsson m.fl. ställt följande spörsmål:

 

När och med vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen tillse att målsättningarna i den parlamentariska kommitténs betänkande från 2009 förverkligas?

 

Med anledning av spörsmålet ger landskapsregeringen följande svar:

 

Enligt landskapsregeringens handlingsprogram av den 22 november 2011 ska frågor rörande hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt följa tydliga och klara normer för att skapa ett rättssäkert och jämlikt förfarande. Dessa normer ska utgå ifrån lag. Nuvarande lagstiftning revideras i enlighet med förslagen i betänkandet från den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt (Åländsk utredningsserie 2009:4).

 

Inga ändringar har gjorts i landskapslagen (1993:2) om åländsk hembygdsrätt och landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt sedan de antagits. Landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd har inte heller ändrats och är problematisk eftersom där ingår bestämmelser som borde vara på lagnivå. I landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring har straffbestämmelserna preciserats genom lagändring 1999/33.

     Den tidigare landskapsregeringen fastställde den 7 juni 2010 riktlinjer gällande jordförvärv genom aktieöverlåtelser och konstaterade senare att riktlinjerna behöver preciseras (RS 1/2010-2011). Självstyrelsepolitiska nämnden ansåg att riktlinjerna bör korrigeras (betänkande 1/2010-2011).

 

Den nuvarande landskapsregeringen har sommaren 2012 genomfört en genomgång av alla 1993 och senare födda som med stöd av självstyrelselagen har hembygdsrätt.

     Som resultat av granskningen infördes ca 300 personer i hembygdsrättsregistret. Drygt hälften av dessa var födda 2007-2008. Sannolikt har felet sin grund i övergången till en ny uppdateringsrutin 2007. Systematiska fel av den här typen förekommer inte längre. Från och med i år införs dess-utom en årlig kontroll av att alla födda och inflyttade barn som ska ha hembygdsrätt har införts korrekt vid de ordinarie uppdateringarna.

 

Landskapsregeringen har den 8 oktober 2012 tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram förslag till reviderad lagstiftning om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt. Arbetsgruppens mandattid utgår den 30 september 2013.

     Målsättningen med lagstiftningsprojektet i sin helhet är att införa en mera detaljerad reglering på lagnivå. Bestämmelserna om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt, inklusive landskapsregeringens prövningsrätt i dessa frågar, har sin grund i lagstiftning på grundlagsnivå. En tydligare och mer detaljerad landskapslagstiftning eftersträvas särskilt om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter. Det bör även beaktas att de olika delarna i lagstiftningsprojektet behöver samordnas så att de står i samklang med varandra (t.ex. bosättningskriterier och språkkrav). Detta är väsentligt också av den anledningen att regelverken om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt har liknande målsättningar, d.v.s. att trygga det åländska nationalitetsskyddet.

     Lagstiftningsprojektet ska öka transparensen och rättssäkerheten både för förvaltning och medborgare. Förvaltningspraxis som är tillräckligt klarlagd och etablerad befästs i möjligaste mån i landskapslag. Regleringen ska bidra till att tillämpningen av likabehandlingsprincipen blir tydligare i och med att prövningsgrunderna i enskilda fall i högre grad regleras i lag. I lagstiftningsarbetet behöver också den s.k. stand still-klausulen i Ålandsprotokollet beaktas, d.v.s. att EU-medlemskapet har medfört begränsningar gällande ytterligare restriktioner.

     Arbetsgruppen för lagstiftning om hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt bereder inledningsvis en grundläggande reform av landskapslagen om åländsk hembygdsrätt. I arbetsgruppens uppdrag ingår att utreda möjligheterna att införa förvaltningsrutiner som beaktar studier utanför landskapet vid beräknandet av den femåriga tidsperioden som enligt 4 § i landskapslagen om åländsk hembygdsrätt leder till förlust av hembygdsrätt. Sannolikt kommer arbetsgruppen att föreslå att en ny landskapslag om åländsk hembygdsrätt antas.

     Hembygdsrättsbestämmelserna är av grundläggande karaktär eftersom innehav av hembygdsrätt direkt inverkar på individens rättigheter att förvärva fast egendom och utöva näring.

     I landskapslagstiftningen om förvärv och förlust av hembygdsrätt ska ingå närmare bestämmelser om:

-          hembygdsrättsregistret

-          hur en persons inflyttning till landskapet och egentliga bo och hemvist i landskapet fastställs

-          beviljande av hembygdsrätt av särskilda skäl efter tre års bosättning eller omedelbart åt återflyttare

-          villkor gällande tillfredsställande kunskaper i svenska språket och vad som avses med tillfredsställande kunskaper

-          förhandsmeddelande om förlust av hembygdsrätt till stadigvarande bosatta utanför landskapet med information om när hembygdsrätten förloras om personen inte dessförinnan flyttar tillbaka till landskapet

-          villkor och förfarande för när hembygdsrätten under maximalt fem år kan förlängas för den som bott utanför landskapet på grund av studier

 

Det är även väsentligt att utvärdera hur lösningarna ska verkställas inom förvaltningen, d.v.s. det ska finnas resurser och system som kan hantera lagstiftningens krav på högre rättssäkerhet, bland annat för att hantera preciserade bestämmelser om förlusten av hembygdsrätt. I dagens läge finns heller inte några märkbara resurser för tillsyn.

 

Landskapsregeringen har den 7 november 2012 en arbetsgrupp för samordning av teknisk sektor och infrastruktur med hänsyn även till fysisk planering inom ramen för arbetet med samhällsreformen på Åland. Jordförvärvslagstiftningen har även koppling till bestämmelserna i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland.

     Landskapsregeringens bedömning är att det finns frågor som berör förvärv av fast egendom som kan lösas genom en bättre och mer sammanhållen planering.

 

Landskapsregeringens avsikt är att lagstiftningen om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt revideras inom landskapsregeringens mandatperiod. Avsikten är att ett lagförslaget om hembygdsrätt lämnas till lagtinget under hösten 2013.

 

Mariehamn den 25 mars 2013

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Gun-Mari Lindholm