Landskapsregeringens svar s 3/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL nr 3/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-05-02

S0320002001S

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lasse Wiklöfs m.fl. spörsmål angående

Landskapsstyrelsens åtgärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel

 

 

Med stöd av 48 § 1 mom. Lagtingsordningen har ltl Lasse Wiklöf m.fl. i form av ett spörsmål frågat landskapsstyrelsen vilken landskapsstyrelsens strategi är och vilka åtgärder man ämnar vidta för att säkerställa den på Åland hävdvunna vårjakten på sjöfågel.

     Med anledning av spörsmålet ger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar.

 

Redan vid förhandlingarna om Finlands och Ålands anslutning till Europeiska unionen uppmärksammades att vårfågeljakten kunde bli problematisk. Finland begärde därför i förhandlingen att få bibehålla vårfågeljakten. I detta sammanhang konstaterade kommissionen att dessa frågor kan hanteras enligt bestämmelsen i artikel 9 fågeldirektivet.

     Ålands landskapsstyrelse antog med anledning av kommissionens uttalande att vårfågeljakten i stort skulle anses vara förenlig med EG-rätten.

     Frågan om att möjliggöra en bibehållen vårjakt på sjöfågel hör till de frågor som landskapsstyrelsen gett högsta prioritet. Landskapsstyrelsen kommer fortsättningsvis att vidta alla tänkbara åtgärder för att en vårfågeljakt på Åland i samma utsträckning som i dag skall vara möjlig även i framtiden.

     Informella förhandlingar mellan kommissionen och riket samt landskapsstyrelsen påbörjades under år 2000 och skulle enligt planerna ha avslutats i december 2000. Vid dessa förhandlingar har riket och landskapet lovat genomföra ytterligare utredningar till stöd för sin argumentation. Dessa utredningar sändes den 30.3.2001 genom ett formellt brev till kommissionen och EU-ministerutskottet informerades samma dag om läget beträffande vårfågeljakten i riket och på Åland. Landskapsstyrelsen utformade innehållet i det brev som sändes till kommissionen till den del Åland berördes och deltog även i arbetet med att ta fram de handlingar som presenterades för EU-ministerutskottet.

     Kommissionen har ännu inte meddelat Finland hur man ställer sig till vårfågeljakten mot bakgrund av de senaste utredningarna.

     Landskapsstyrelsen arbetar för tillfället med att så snart som möjligt få till stånd ett möte mellan kommissionär Margot Wallström, jordbruksminister Kalevi Hemilä och landskapsstyrelseledamot Sune Eriksson. Syftet är att försöka uppnå en lösning utan att frågan förs till EG-domstolen.

     Om kommissionen skulle besluta att föra ärendet vidare till EG-domstolen, kommer landskapsstyrelsens linje att vara den som tidigare drivits, nämligen att fullt ut argumentera för en fortsättning av vårjakten på sjöfågel.

 


 

Mariehamn den 2 maj 2001

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsstyrelseledamot

 

 

Sune Eriksson