Landskapsregeringens svar s 3/2009-2010

Tillhör ärendet: Budgetens förverkligande
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

 

Datum

 

 

2010-03-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Budgetens förverkligande

·      Spörsmål nr 3/2009-2010

 

 

 

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Johan Ehn m.fl. i form av ett spörsmål frågat landskapsregeringen på vilket sätt, med vilka beslut och i vilken tidsordning landskapsregeringen avser förverkliga strukturförändringarna och besparingarna som landskapsregeringen utlovat i sitt budgetförslag för 2010 och som lagtinget godkänt. Med anledning av spörsmålet ger landskapsregeringen följande skriftliga svar.

 

På framställning av landskapsregeringen antog lagtinget den 21 december 2009 budget för landskapet Åland år 2010. I och med beslutet omfattade lagtinget de riktlinjer för den ekonomiska politiken och det arbete med strukturella åtgärder med ekonomisk effekt som landskapsregeringen redogjort för i budgetförslagets allmänna motivering.

 

Landskapsregeringen angav i budgetförslaget för år 2010 att framför allt det långsiktiga arbetet med omstruktureringen av den offentliga sektorn måste fortsättas under de kommande åren även om inkomsterna åter stiger. Inriktningen i detta arbete är att åstadkomma tydligare rollfördelningar mellan det offentliga och det privata samt att minska landskapets operativa roll i synnerhet inom de områden som inte kan betraktas som kärnområden. Landskapsregeringen beskriver därtill under flera avsnitt i den allmänna motiveringen hur arbetet genomförs inom de olika fackområdena. Landskapsregeringen konstaterar nu att arbetet med att förverkliga de i budgeten för år 2010 beskrivna åtgärderna bedrivs inom den allmänna förvaltningen och inom de underlydande myndigheterna i enlighet med de planer och mål som den av lagtinget antagna budgeten anger.

 

För att på ett ändamålsenligt sätt koordinera arbetet dels mellan de olika avdelningarna och dels mellan förvaltningen och det politiska beslutsfattandet och samtidigt säkerställa en god rapportering av hur arbetet framskrider upprätthålls en åtgärdsplan för personal- och organisationsförändringar 2010.

 

Eftersom ändamålsenliga personalarrangemang är en central faktor för att åstadkomma effektiva verksamheter har landskapsregeringen såväl i de direktiv för förverkligandet av budgeten som genom den redan tidigare antagna personalförsörjningsplanen säkerställt att noggranna överväganden görs innan anställningsbeslut fattas samt givit direktiv om förfarandena när anställningsförhållanden avslutas. De olika verksamheterna har inkommit med redogörelser för hur och i vilken grad man genom frivilliga åtgärder kan åstadkomma de inbesparingar om motsvarande två veckors avlöning som den antagna budgeten förutsätter. Till de delar man genom frivilliga åtgärder inte når de uppsatta målen håller konkretiserade permitteringsplaner på att utarbetas. Till grund för detta har ett stöddokument med generella anvisningar utarbetats.

 

Landskapsregeringen konstaterar att de allmänna ekonomiska förutsättningarna för landskapets budgetekonomi inte sedan budgeten för år 2010 antogs förändrats i sådan grad att det ger anledning till att revidera linjerna i den förda ekonomiska politiken.

 

Landskapsregeringen avser sålunda att förverkliga strukturförändringarna och besparingarna på det sätt lagtinget beslutat i samband med budgeten för år 2010.

 

 

 

Mariehamn den 25 mars 2010

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa