Landskapsregeringens svar s 4/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Näringsavdelningen

Datum

 

 

2004-05-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Landskapsstyrelsens åtgärder för att pressa ned Ålands höga fraktkostnader.

·      Spörsmål nr 4/2003-2004

 

INNEHÅLL

Regelverket för godstransporter1

Landskapsstyrelsens tillämpning av regelverket2

Marknaden för transporter2

Åtgärder för ökad konkurrens3

 

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Lasse Wiklöf m.fl. i ett spörsmål ställt frågan om på vilket sätt och när landskapsstyrelsen ämnar vidta åtgärder som sänker fraktkostnaderna och prisbilden för de åländska konsumenterna och som samtidigt kan öka det åländska näringslivets konkurrenskraft i riket.

     Med anledning härav ger landskapsstyrelsen följande svar.

 

Regelverket för godstransporter

 

Huvudregeln för transporter inom den Europeiska unionen (EU) är fri rörlighet och fri etablering. Transportpolitiken syftar till ökad konkurrens genom bland annat harmonisering av säkerhetsföreskrifter, kompetenskrav och arbetsförhållanden. Transportstöd för export är inte tillåtet.

     Statsstödsreglerna innebär att det endast i undantagsfall och då i begränsad omfattning är möjligt att ge stöd till transporter. Landskapet ersätter till exempel merkostnaderna för transport av färskvaror till skärgården med hänvisning till att åtgärden uppfyller villkoren för så kallade allmänna tjänster.

     För sjöfarten finns undantag från statsstödsreglerna i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer från 1997 som har reviderats i oktober 2003. EU:s riktlinjer tillämpas i Finland för lastfartyg och delvis för passagerarfartyg. Stödnivån kommer att höjas för passagerarfartyg från och med budgetåret 2005.

     I riket regleras transporter genom lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg (FFS 34/1991).)

Trafiktillstånd för trafik i Finland och för utrikestrafik berättigar inte till trafik som bedrivs på Åland.

     Om trafik på Åland beslutar landskapet Åland. Ett trafiktillstånd som har beviljats av Ålands landskapsstyrelse berättigar också innehavaren till att transportera gods mellan Åland och det övriga Finland.

     Enligt regelverket beviljas gemenskapstillstånd av länsstyrelsen för tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen eller genom en eller flera medlemsstaters territorier inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Gemenskapstillståndet berättigar också till annan utrikes- samt inrikestrafik.

     I landskapet regleras transporter i landskapslagen om yrkesmässig trafik (33/1976). Ansökan skall innehålla utredning om att sökanden är berättigad att idka näring i landskapet (4 §).

     Enligt protokoll 2 i Finlands anslutningsfördrag till EU regleras rätten till etablering och tillhandahållande av tjänster av de bestämmelser som tillämpas på Åland.

     Landskapsstyrelsen konstaterar mot denna bakgrund att landskapslagen om rätt att utöva näring (47/1996) och landskapsstyrelsens tillståndsprinciper från den 23 december 1999 utgör den viktigaste formella grunden för reglering av transporterna.

 

Landskapsstyrelsens tillämpning av regelverket

 

Enligt 4 § 1 mom landskapslagen om rätt att utöva näring (47/1996) kan myndiga fysiska personer som inte är försatta i konkurs, men saknar åländsk hembygdsrätt och inte utan avbrott varit bosatta i landskapet under minst fem år, samt juridiska personer erhålla landskapsstyrelsens tillstånd efter prövning i varje enskilt fall. Detta förutsätter att skäl föreligger för beviljande av tillstånd.  Tillstånd för fysiska eller juridiska personer som inte uppfyller kriterierna för näringsrätt enligt landskapsstyrelsens principer 23.12.1999 för behandling och tillståndsgivning, etableringsrätt och rätt att tillhandahålla tjänster på Åland för fysiska personer som inte har åländsk hembygdsrätt eller har varit fast bosatta på Åland i fem år samt för juridiska personer beviljas tillfällig näringsrätt framom permanent. Vid beviljande av s.k. tillfälligt tillstånd kan landskapsstyrelsen frångå kravet om hemort, styrelsens och bolagsmännens sammansättning, lokal etablering och anlitandet av lokal arbetskraft om det med beaktande av det allmänna samhällsintresset (näringsutövare, beställare, konsumenter, löntagare m.fl.) kan anses påkallat.

     Ansökningar om näringstillstånd för transporter avser i allmänhet tillfälliga specialtransporter.

     Enligt ÅSUB:s undersökning ”Den åländska näringsrätten” (Rapport 2002:5) finns inte ett enda företag inom branschgruppen handel och distribution/transport som upplevt det som svårt att få den sökta näringsrätten.

 

Marknaden för transporter

 

Av naturliga skäl är transportkostnaderna på Åland höga om utgångspunkten är det geografiska avståndet. Utan fast vägförbindelse tillkommer tidsåtgång och kostnader för sjötransport.

     Trots de geografiska tilläggskostnaderna är transportkostnaderna i förhållande till exportintäkterna inte exceptionellt höga. Det är endast mineralutvinning (grustag på Åland) och delar av primärnäringarna och till dem kopplade livsmedelsföretag som har en tydlig lönsamhetsnackdel beroende på transportkostnaderna.

     Det finns ett flertal företag på Åland som erbjuder transporttjänster. För transport av gods på väg dominerar två företag som i praktiken erbjuder konkurrerande tjänster.

     I motsats till persontransporter finns inte längre taxor eller tariffer för godstransporter. Priserna framförhandlas på marknaden och anpassas till kunden beroende på volym, specifika krav och kontraktstider.

     Alternativet egna transporter för enskilda företag är inte så vanligt på Åland, vilket tyder på att det finns en fungerande konkurrens.

     En undersökning av prisskillnaden i detaljhandeln mellan Åland och Egentliga Finland visar att transportkostnaderna står för endast 0,5 procentenheter av den totala skillnaden på 11 procent (Dagligvarupriserna på Åland – en komparativ analys”, ÅSUB Rapport 2000:1).

 

Åtgärder för ökad konkurrens

 

     Landskapsstyrelsen har små möjligheter att påverka konkurrenssituation inom ramen för nuvarande regelverk för godstransporter. Däremot kan landskapstyrelsen på annat sätt främja konkurrensen.

     Landskapsstyrelsen har i flera sammanhang framhållit betydelsen av skatteundantaget för trafiken och för sjöfartens utveckling och att landskapet inte avser att avstå från undantaget. Genom undantaget har luft- och sjöfarten möjlighet att sälja vissa varor skattefritt till resenärerna till och från Åland. Det innebär i praktiken en garanti för en hög trafikintensitet och en subvention av transporter i handeln med riket och Sverige och efter den 1 maj 2004 med Estland.

     Alternativet att skatteundantaget slopas skulle medföra betydligt lägre trafikintensitet och högre kostnader som inte skulle uppvägas av fördelen med att skattegränshantering slopas.

     Även om m/s Fjärdvägen, som trafikerar rutten Långnäs – riket utan skattefri försäljning ombord, står för en betydande del av transporterna mellan Åland och riket skulle bortfallet av den skattefria försäljningen försämra och fördyra de åländska transporterna. Passagerarfärjorna är en viktig del i det logistiska systemet för Åland och våra handelsområden. För att underlätta trafiken har landskapet till exempel investerat i en hamnanläggning i Långnäs.

     Landskapsstyrelsen har i sitt yttrande över regeringens förslag till utökat sjöfartsstöd framhållit att rederier som trafikerar Åland – riket under finsk flagg med gods borde erhålla samma stöd som konkurrerande rederier även om trafiken i strikt mening är inrikes.

 

 

Mariehamn den 3 maj 2004

 

 

L a n t  r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsstyrelseledamot

 

 

Kerstin Alm