Landskapsregeringens svar s 4/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

 

Datum

 

Social- och miljöavdelningen

2005-03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål angående miljölagstiftning och miljötillstånd

·      Spörsmål nr 4/2004-2005

 

Ålands landskapsregering har den 23 mars 2005 erhållit ett av lagtingsledamot Mats Perämaa m.fl. med stöd i 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställt spörsmål där lagtingsledamöterna frågar ”Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att tydliggöra regelverket och påskynda hanteringen av miljötillståndsgivning samt förbättra möjligheterna för näringsidkare att på miljöns villkor utveckla sin verksamhet?”

     Med anledning av det ger landskapsregeringen följande svar.

     De huvudsakliga miljöbestämmelserna finns i miljöskyddslagen, vattenlagen, renhållningslagen och delvis hälsovårdslagen samt naturvårdslagen och lagen om Ålands miljöprövningsnämnd. Stora delar av den lagstiftningen har kommit till under en ganska kort tid och många gånger efter krav från EU. De större verksamheterna är antingen tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Behandlingen av en tillståndsansökan skall ske enligt bestämmelser i lag innefattande bl.a. kungörelse, vilket medför att behandlingen av en ansökan tar minst tre månader. Många tillståndsansökningar är ofullständiga när de lämnas in och miljöprövningsnämnden måste uppmana sökande att komplettera ansökan vilket förlänger handläggningstiden. En anmälan skall utan dröjsmål granskas av landskapsregeringen och vid behov skall landskapsregeringen fatta ett beslut som innehåller nödvändiga föreskrifter. I praktiken besluts ofta om föreskrifter då många anmälningar inte är uttömmande.

     Landskapsregeringen håller med om att regelverket på miljöområdet behöver tydliggöras och att ärendebalansen vid miljöprövningsnämnden inte är tillfredsställande. Förbättringsåtgärderna får dock inte ske på miljöns bekostnad. Landskapsregeringen anser att det är mycket viktigt att vattenkvaliteten förbättras och det är säkert någonting som även företagen håller med om.

     Kajbygget för ett rederi i Eckerö är tvärtemot vad som anges i spörsmålet ett exempel på att miljöprövningsnämnden också arbetat snabbt med ansökningar om nya verksamheter. Rederiet hade visserligen lämnat in en ansökan den 30 juni 2003 för den befintliga verksamheten. Det planerade nya kajbygget är dock en så stor ändring av verksamheten att tillstånd för det måste finnas före verksamheten får inledas. Rederiet lämnade in den slutliga kompletteringen av ansökan till miljöprövningsnämnden den 5 januari i år och miljöprövningsnämnden beslöt om tillstånd den 16 mars. Ett kajbygge är en stor verksamhet även i vår omgivning och därför är det viktigt att en sådan prövas i ett tillståndsförfarande. Att många fiskodlingar lever med gamla och därmed mindre stränga tillstånd beror inte i första hand på miljöprövningsnämnden utan på att besvär, i de flesta fall från företagen själva, lämnats in till förvaltningsdomstolen.

     Landskapsregeringen anser att en hållbar utveckling är mycket viktig och att vattenmiljön måste skyddas och vårdas så långt som möjligt. Det är också viktigt att grannar och andra som kan beröras av miljöpåverkande verksamheter får möjlighet att lämna sina synpunkter på en tillståndsansökan och att en omsorgsfull granskning av ansökan görs och därefter lagenliga villkor ställs på verksamheten. Sådant måste få ta en viss tid.

     En stor del av lagstiftningen har nu gällt i några år och det är därför skäl att göra en genomgång av lagstiftningen och att göra nödvändiga förtydliganden och förbättringar så att systemet blir så smidigt som möjligt. Landskapsregeringen avser därför att prioritera arbetet att förtydliga miljölagstiftningen och kommer så snabbt som möjligt att förstärka lagberedningsarbetet på miljöområdet. Landskapsregeringen avser bl.a. att utfärda generella bestämmelser för de verksamhetstyper som förekommer i viss omfattning på Åland, exempelvis uttag av bevattningsvatten, mindre reningsverk, komposteringsverksamhet och sanering av förorenad mark. Dessutom avser landskapsregeringen att höja gränsen för tillståndsplikten och istället göra en del verksamheterna anmälningspliktiga. Listan över vilka uppgifter som skall lämnas i en ansökan kommer också att förkortas. Det här arbetet är omfattande och måste därför ges en tillräcklig tid för att bli bra.

     Miljöprövningsnämnden har informerat att ytterligare kvalitetssäkringsarbete pågår gällande handläggningen av ansökningar, bl a görs en förvaltningshandbok. Ansvarsfördelningen mellan miljöprövningsnämnden och landskapsregeringen kan behöva förtydligas.

     Landskapsregeringen ger idag verksamhetsstöd till ett flertal företagsorganisationer, bl.a. fiskodlarföreningen, för att de skall ge råd till näringsidkarna. En del av det arbetet skall inriktas på företagens miljöanpassning. Handelskammarn driver ett delvis landskapsfinansierat miljöprojekt där bl. a. miljöbyrån deltar. Miljöregelverket är utlagt på landskapsregeringens hemsida och viss ytterligare miljöinformation finns även där. Som framgår av budgeten för i år kommer miljöbyrån att förbättra informationen på miljöområdet bl.a. om regelsystemet. Miljöbyrån har redan i år deltagit i ett par informationstillfällen för företag. Dessutom planerar handelskammarn ett informationstillfälle tillsammans med miljöbyrån och miljöprövningsnämnden.

     Inom kort planeras ett arbete inledas i syfte att samorganisera miljöprövningsnämnden, hälsonämnden samt myndighetsutövningen vid miljöbyrån och miljömedicinska byrån till en egen enhet.

     Sammanfattningsvis eftersträvar landskapsregeringen att förenkla och snabba upp tillståndsförfarandet. Landskapsregeringen delar spörsmålsställarnas åsikt och avser att förbättra möjligheternas för näringsidkarna att på miljöns villkor utveckla sin verksamhet.

 

 

Mariehamn den 31 mars 2005

 

 

Lantråd

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Harriet Lindeman