Landskapsregeringens svar s 5/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Avdelning

Social- och miljöavdelningen

Datum

 

 

2004-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

De sociala förmånerna i landskapet

·      Spörsmål nr 5/2003-2004

 

 

Med stöd av 48 § 1 mom lagtingsordningen har ltl Christian Beijar m.fl. i ett spörsmål ställt frågan vilka åtgärder landskapsregeringen tänker vidta för att genomföra och finansiera förhöjningarna av utkomst- och hemvårdsstödet samt för att införa partiell vårdpenning så att landskapets befolkning skall få minst samma sociala förmåner som i riket.

     Med anledning härav ger landskapsregeringen följande svar.

 

Utkomststöd

Genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd 11.6.1998/66 antog lagtinget en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (FFS 1412/97). Lagstiftningen innebar i praktiken en kodifiering av tidigare bestämmelser om utkomststöd i socialvårdslagen, i socialvårdsförordningen och i statsrådets beslut om de allmänna grunderna för utkomststöd, dock med vissa i landskapet gällande undantag. Ett av undantagen från rikslagstiftningen var att storleken av utkomststödets grunddel i landskapet inte kopplades till folkpensionssystemet och därtill hörande indexjustering, utan att grunddelens belopp i stället fastställdes i landskapslagen och att dess indexjustering reglerades i landskapsförordning om utkomststöd 11.6.1998/67, enligt vilken grunddelens belopp årligen justeras på basis av konsumentprisindex i landskapet. Därigenom följer grunddelens storlek prisutvecklingen i landskapet. En annan avvikelse från rikslagstiftningens bestämmelser om utkomststödets grunddel består i att grundelen i riket innehåller en andel om sju procent av ett skäligt belopp av boendeutgifterna enligt lagen om bostadsbidrag (FFS 408/1975). I landskapet ersätts boendekostnader i dess helhet enligt utkomststödets tilläggsdel. Av bilaga 1 framgår en jämförelse mellan utkomststödets storlek i Mariehamn respektive Helsingfors.

     Av det anförda följer att avvikelser i storleken av utkomststödets grunddel i landskapet respektive riket kan och bör förekomma från tid till annan, beroende på prisutvecklingen i landskapet respektive i riket. Reellt sätt bör dock grunddelen i riket vara större, eftersom den skall täcka en del av sökandens boendekostnad. Det är dessutom av vikt att i sammanhanget framhålla att utkomststödet innehåller en behovsprövad tilläggsdel som skall täcka sådana kostnader som varierar i olika områden eller enligt personens och familjens förhållanden eller som annars är så stora eller varierande att det inte anses möjligt att normera dem.

     Landskapsregeringen konstaterar mot bakgrund av det anförda att utkomststödet följer den prisutveckling som råder i landskapet. Skäl att göra några förändringar i lagstiftningen om utkomststöd är inte påkallad.

 

Hemvårdsstöd och partiell vårdpenning

Enligt 1 § landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet (ÅFS 50/1985) har vårdnads­havare för barn som är under tre år rätt till stöd i

följande situationer. Om vårdnadshavaren inte utnyttjar kommunal daghemsverksamhet eller sådan daghemsverksamhet som kommunen bekostar, har denne rätt till stöd i form av en grunddel, en syskonförhöjning och en tilläggs­del. Vissa begränsningar i rätten till stöd föreligger enligt lagen. Grunddelens storlek, som fastställs genom förordning, uppgår till 388,51 euro per kalendermånad.

     Vårdnadshavare kan vidare ha rätt till partiellt stöd för vård av barn i hemmet om vårdnads­havaren är partiellt vårdledig eller anställd på deltid och arbetstiden med anledning av vården av barnet uppgår till i medeltal högst 30 timmar per vecka. Storleken av det partiella stödet uppgår till 25 procent av vårdstödets grunddel, eller 97,13 euro per månad.

     Finlands riksdag har genom lag om ändring av 13 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (FFS 1227/2003) från och med den 1.1.2004 höjt motsvarande stöd i riket från 63,07 euro per kalendermånad till 70 euro per kalendermånad. Från och med augusti 2004 infördes i riket rätten till partiell vårdpenning om 70 euro per kalendermånad även föräldrar till små skolbarn om föräldrarna förkortar sin arbetstid då barnet går i första eller andra klass. Regeringen föreslår utöver nämnda förändringar i RP 162/2004 att motsvarande vårdpennings belopp enligt stödet för hemvård av barn för ett barn under tre år i familjen höjs från nuvarande 252,28 euro till 294,28 euro per kalendermånad från ingången av år 2005.

     Landskapsregeringen konstaterar att ersättningsnivåerna i landskapet i förhållande till riket alltjämt är på en tillfredsställande nivå. Avsaknaden i landskapet av partiell vårdpenning till vårdnads­havare för barn i första och andra klass, är föremål för beredning inför landskapets budget för 2005.

 

Övrigt angående familjepolitik 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att de sociala förmånerna inom olika områden i landskapet respektive riket är svåra att överskåda och jämföra på rättvisa grunder. Landskapsregeringen överväger därför att under hösten 2004 tillsätta en utredning med uppgift att allmänt utreda familjepolitiken i landskapet och särskilt utreda skillnader mellan de sociala förmånerna i landskapet och i riket. I förekommande fall skall utredningen lämna förslag till förbättringar och andra förändringar inom det familjepolitiska området.


 

 

UTKOMSTSTÖD, en jämförelse

september 2004

 

 

 

 

 

 

Åland

Helsingfors *

 

 

 

Grunddel

 

 

ensamstånde

365,18

377,15

makar / sammanboende

310,56

320,58

barn, 18 år eller äldre

 

275,32

barn, 17 år eller äldre

266,69

 

barn 1, 10-17 år

 

264,01

barn 2, 10-17 år

 

245,15

barn 3, 10-17 år

 

226,29

barn, 10-16 år

255,77

 

barn 1, 0-9 år

 

237,6

barn 2, 0-9 år

 

218,75

barn 3, 0-9 år

 

199,89

barn, under 10 år

73,05

 

 

 

 

Utöver grunddel

 

 

vid behov enligt särskild prövning

x

x

 

* Utkomststödets grunddel i riket skall även täcka en andel om sju procent av ett skäligt belopp för boendeutgifterna. I landskapet täcks boendekostnaderna i dess helhet av tilläggsbeloppet.

 

 

Mariehamn den 30 september 2004

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Gun-Mari Lindholm