Landskapsregeringens svar s 6/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Näringsavdelningen

Datum

 

 

2010-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Turismutveckling och turismstrategi

·      Spörsmål nr 6/2009-2010

INNEHÅLL

Näringspolitiska mål 1

Förutsättningar för utveckling av det åländska näringslivet 1

Strategiskt att arbeta för turismen på Åland. 1

Turismstrategi för Åland 2011-2017. 2

 

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Camilla Gunell m.fl. i form av ett spörsmål frågat när landskapsregeringen avser färdigställa turismstrategin så att det framgår vilka landskapsregeringens målsättningar och prioriteringar för turismnäringen är och hur och med vilka medel man avser förverkliga dessa målsättningar. Med anledning av spörsmålet ger landskapsregeringen följande skriftliga svar.

 

Näringspolitiska mål

Landskapsregeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för en ökad tillväxt, hög sysselsättning med arbetsplatser på hela Åland, för en ökad export samt en breddad näringslivsstruktur med stimulans av spetskompetens inom vissa områden.

     Viktiga områden i den framtida åländska ekonomin är det maritima klustret, kunskapsintensiva tjänstenäringar, livsmedelsklustret, besöksnäringen, den exporterande tillverkningsindustrin och serviceföretagen.

 

Förutsättningar för utveckling av det åländska näringslivet

Utgångspunkten för den åländska näringslivspolitiken är att Åland är en marknadsekonomi och det driver utvecklingen framåt. Enskilda människors idéer och entreprenörsanda är bärande för näringslivsutvecklingen.

     En långsiktigt förutsägbar politik är en grundläggande förutsättning för företagande. Viktiga ramar ges i form av lagstiftning som anpassas till åländska förhållanden genom självstyrelsesystemet. Ett annat exempel är att landskapsregeringen formulerar målsättningar och styr sina finansieringsinstrument i fleråriga strategier eller program.

    

Strategiskt att arbeta för turismen på Åland

Besöksnäringen har vid sidan av direkta kommersiella värden för besöksindustrin betydelse även för profileringen av varumärket Åland och vice versa. Ålands attraktivitet som en plats att arbeta och bo på ökar också genom att turismen ger ett underlag åt fler restauranger, fler evenemang och ett bredare utbud av service på Åland. Besöksnäringen är en exportfaktor för Åland och det finns fortfarande en stor utvecklingspotential. Främst handlar det om att ta ett helhetsgrepp samt att effektivisera och förädla befintliga resurser.

     Landskapet satsar på stora samhällsinvesteringar i anläggningar och evenemang t.ex. Alandica kultur och kongress, idrottsansläggningar, utbyggnad av Sjöfartsmuséet, Ö-spel, Paf Open, olika filmatiseringar och utveckling av golfturismen och nu är det dags att fokusera och effektivisera arbetet för få ut mer av verkställda insatser och åtgärder.

     Generellt inom turismnäringen, från åländska erfarenheter, slutsatser från Ålands tidigare strategiarbete 2003-2010, genom rapporter och undersökningar, intervjuer och samtal finns det en stor samstämmighet gällande behovet av en stark turismorganisation och en strategisk styrning. Begrepp som samsyn, långsiktighet, samverkan är avgörande för arbetets utveckling och framgång. Därtill krävs ett väl definierat uppdrag samt mandat och resurser för dess genomförande. För att kunna utveckla och styra turismen i en viss riktning behövs en gemensam vision.

 

Turismstrategi för Åland 2011-2017

Landskapsregeringen har sedan slutet av år 2008 genomfört ett grundarbete som kommer att användas i den fortsatta processen att ta fram en turismstrategi för Åland. Bland annat har en utredning om turismens samhälsekonomiska betydelse publicerats år 2009, ett idédokument Attraktiva Åland framtogs år 2008, en marknadsundersökning Åsikter om Åland färdigställdes i år. I tillägg finns material sammanställt av en referensgrupp som under år 2009 har arbetat med målbilder.

     Den viktiga delen av arbetet som återstår vilket även har påtalats av branschorganisatonen Visit Åland är att involvera branschen, övriga delar av näringslivet och andra aktörer i formuleringen av strategin samt att förankra och nå acceptans för den valda riktningen. Det är ingen enskild aktör som äger den turistiska slutprodukten vilket betyder att tid och resurser måste avsättas för att få tillräckligt många bärare av strategin.

     För att utveckla affärerna i besöksnäringen krävs en tydlighet kring marknader och målgrupper. Utmaningen är att välja och välja bort. Åland har en position som resmål i Sverige och Finland främst på privatresemarknaden och som en sommar- eller semesterdestination. En förlängning av säsongen förutsätter att det finns ett utbud och tydliga anledningar för andra målgrupper att besöka Åland. Det nuvarande varumärket Åland bör förstärkas med associationer som tilltalar nya grupper av besökare och även nya geografiska marknader.

     Slutfasen av arbetet pågår nu och i mars 2011 presenterar landskapsregeringen en turismstrategi framtagen i samverkan med näringslivet som kommer att vara riktgivande för de turismpolitiska avgörandena fram till år 2017.

 

 

Mariehamn den 16 september 2010

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Minister

 

 

Torbjörn Eliasson