Ltl Jessy Eckermans reservation

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman

2021-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Lag- och kulturutskottet betänkande nr 6/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen  LF 5/2020-2021

 

 

Utskottets betänkande innehåller en förtjänstfull och klarsynt beskrivning av reformbehovet på det kommunala området. Man konstaterar att kommunernas ekonomi vacklar, samtidigt som landskapets ekonomi inte tillåter att de totala offentliga utgifterna ökar. Utskottet konstaterar också att det ska ske frivilliga samgångar inom tidigare givna ramar.

     Däremot ges i kommunstrukturlagen ingen styrning vad gäller storleken eller den ekonomiska bärkraften i nya kommuner. Utskottet konstaterar att vare sig befintliga kommuner eller sammanslagna kommuner kan räkna med ett långsiktigt utökat ekonomiskt stöd utan måste bli ekonomiskt hållbara. De utökade samgångsstöden riskerar därmed bli en stor och dyr utgift för landskapet, som trots det inte leder till det önskade målet att skapa ekonomiskt bärkraftiga kommuner, utan bara till mindre sammanslagningar av små och svaga kommuner.

     Problemformuleringen är klar, men i avsaknad av styrning är det oklart vilket mål som ska uppnås och hur det ska gå till. Landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland innehåller sådana instrument och bör därför enligt min mening inte upphävas såsom det föreslås i det första lagförslaget.

     Till den delen kommunreformlagens tidtabell eller genomförande är problematiska kunde landskapsregeringen istället återkomma till lagtinget med en justerad tidtabell och ett förtydligande av processen för att uppfylla reformlagens mål att skapa bärkraftiga kommuner.

 

                      Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

                      att lagtinget förkastar det första lagförslaget.

 

 

Mariehamn den 12 januari 2021

 

 

 

 

 

Jessy Eckerman