Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation gällande ändringar i betänkandets allmänna motiveringar

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2019-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2019-2020 gällande Ålands budget för år 2020

 

För att uppnå en maximalt mångfacetterad kritisk massa som kan ge viktig input rörande de områden som den tänkta reserveringen för tillväxt och hållbarhet är tänkt att utveckla krävs ett gränsöverskridande och tvärpolitiskt deltagande. Det är därför av stor vikt att samtliga partier i Ålands lagting ges möjlighet att vara en del av den organisatoriska struktur som byggs upp via den tänkta reserveringen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att det första stycket under rubriken Ekonomisk politik, Tillväxt och hållbarhet, i betänkandets allmänna motivering får följande lydelse:

 

”Av budgetframställningen framgår att landskapsregeringen under hösten har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att utreda behovet av att skapa en tillväxt- och hållbarhetsfond. För att uppnå en maximalt mångfacetterad kritisk massa som kan ge viktig input rörande de områden som den tänkta reserveringen för tillväxt och hållbarhet är tänkt att utveckla krävs ett gränsöverskridande och tvärpolitiskt deltagande. Det är därför av stor vikt att samtliga partier i Ålands lagting ges möjlighet att vara en del av den organisatoriska struktur som byggs upp via den tänkta reserveringen. Frågan om ändamålsenligheten att bilda en fond utanför budgeten kommer att läggas särskild vikt vid. Alternativet är att medlen bibehålls som en reservering i balansen, kompletterat med ett tydligt regelverk för hur och av vem de olika delarna hanteras. Utskottet föredrar modellen med reservering i balansen. ”

 

 

 

Mariehamn den 5 december 2019

 

 

 

John Holmberg

 

 

Stephan Toivonen