Ltl John Holmbergs och Ltl Stephan Toivonens reservation gällande ny kommunstruktur

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2019-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2019-2020 gällande Ålands budget för Åland 2020

 

Ny kommunstruktur

 

Det är viktigt att en kommunreform genomförs under mandatperioden mot bakgrund av att ett behov av en reform föreligger och att frågan länge utretts.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att texten under rubriken ”Landskapet och kommunerna” i betänkandets allmänna motivering får följande tillägg:

 

Åland och ålänningarna är i behov av en kommunreform. Utskottet uppmanar därför att landskapsregeringen målinriktat fortsätter kommunreformarbetet och även sätter en tidsgräns när den nya kommunkartan ska vara färdig. Med tanke på den ekonomiska situationen, kommunernas kostnadsutveckling och alla övriga utmaningar som dagens kommuner har att bemästra, är en ansvarsfull målsättning att detta arbete är genomfört under denna mandatperiod (2019-2023). Detta är rimligt, speciellt då ett omfattande utredningsarbete redan finns att tillgå.

 

För att i närtid kunna ge alla ålänningar en rättssäker och jämlik service till alla ålänningar ställs redan idag krav på specialisering, kompetensförsörjning, utvecklingsarbete, investeringar och valfrihet, men vilket försvåras av dagens kommunstruktur. För att exemplifiera vilka ekonomiska konsekvenser dagens kommunstruktur medför kan en direkt jämförelse med Finland göras. I Finland ges år 2020 statsandelar till kommunerna i storleksordningen 1732 €/inv. På Åland ges landskapsandelar motsvarande 1189 €/inv. På Åland erhåller kommunerna således 543 € mindre per invånare. Totalt sett utgör detta totalt 16,3 miljoner € mindre för de åländska kommunerna. De finländska kommunerna sköter å andra sidan om en betydligt mer omfattande verksamhet än de åländska, då de finansierar stora delar av sjukvården och gymnasialstadiet. Skulle detta åligga de åländska kommunerna innebar det kostnader kring 107,9 miljoner €. Samma landskapsandelar och samma ansvarsområden skulle ge ökade intäkter i form av 16,3 miljoner €, men 107,9 miljoner € i ökade kostnader. En nettoutgiftsökning med 91,6 miljoner € eller 3053 €/invånare.

 

Utskottet betonar därför dels med tanke på den ekonomiska situationen för det offentliga Åland, men även med tanke på behovet av strukturella förändringar för att möta framtidens utmaningar, att en kommunreform genomförs målinriktat och med en tidtabell.”

 

 

Mariehamn den 5 december 2019

 

 

 

John Holmberg

 

 

Stephan Toivonen