Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021

Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande höjda landskapsandelar för 2021. 

 

LF 24/2020-2021

 

Motivering

 

I lagförslaget framgår att syftet är att stärka förutsättningarna att hantera följderna av pandemin. För att uppnå det önskade målet bör de höjda landskapsandelarna om 1,2 miljoner fördelas enligt ett system som avspeglar pandemins följdverkningar, där t.ex. arbetslöshetsgrad och skattebortfall avsevärt bättre skulle göra fördelningen mer träffsäker och rättvis. Det är av stor vikt, speciellt med tanke på landskapets ekonomiska läge, att alla stödåtgärder riktas rätt. Därför är en strikt regional fördelning av pandemidämpande stöd som utgår från enbart politiska bedömningar helt förkastliga. Den sortens stöd har en tendens att missa det huvudsakliga syftet som i detta fall är att dämpa pandemieffekter. Att fördelningsmodellen inte är ändamålsenlig framgår med tydlighet då t.ex. Eckerö och Kökars kommuner med höga arbetslöshetssiffror, jämfört med motsvarande kommuner, starkt missgynnas enligt den föreslagna fördelningsmodellen.

Under behandlingen av budgetmomenten för landskapsandelarna i tilläggsbudget två framkom via höranden tydlig kritik mot fördelningsmodellen. Inget av denna kritik förmedlade utskottet vidare via sitt betänkande. Under behandlingen av lagförslaget har motsvarande höranden inte gjorts förutom med finansminister och lagberedare, då det stått helt klart från majoriteten i utskottet att eventuell kritik mot innehållet ändå inte kommer att uppmärksammas i betänkandet.

     Reservanterna är även starkt kritiska till det förfaringssätt på vilket sätt landskapsregering och majoriteten i utskottet väljer att driva igenom lagförslaget där ingen sedvanlig remissrunda gått ut till berörda parter och där enbart vissa utvalda höranden med okritiska åsikter ges utrymme i betänkandet.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagförslaget förkastas.

 

 

Mariehamn den 4 juni 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Stephan Toivonen