Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Ålands hälso- och sjukvård”

Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Ålands hälso- och sjukvård”

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

Avsnittet ”Ålands hälso- och sjukvård”

 

Motivering

Stycket Ålands hälso- och sjukvård och övrig infrastruktur behöver ersättas i sin helhet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att avsnittet får följande lydelse:

 

Äldreomsorgen blir allt mer komplex och får en allt större påverkan på den offentliga ekonomin. Utskottet anser därför att landskapsregeringen behöver ta ett samordnande helhetsgrepp och tillsammans med kommunerna styra upp framtidens äldreomsorg som redan i närtid kommer att vara i behov av fler, större och mer specialiserade resurser såväl personalmässigt som kapacitetsmässigt.

Kommunerna har svårt att rekrytera personal och de administrativa gränserna mellan kommunerna, KST och ÅHS gör att resurserna inte alltid läggs där de skulle göra mest nytta. För att minska de offentliga kostnaderna och för att garantera en jämlik äldreomsorg över hela Åland ser landskapsregeringen över möjligheten att överföra ansvaret för institutionerna till ÅHS. Landskapsregeringen utreder samtidigt möjligheten att införa bestämmelser om trygghetsboende i äldrelagen. Trygghetsboenden är boendemiljöer anpassade för äldre som inte har behov av dygnet runt omsorg.

        Utskottet har erfarit att det finns utrymme för att optimera de olika personalgruppernas kompetens inom organisationen för att därigenom bättre kunna utnyttja de resurser man redan har. Exempelvis genom att främja fortbildningen av sjukskötare med avancerad klinisk kompetens eller genom att nyttja närvårdarnas kompetenser på ett bättre sätt för att även öka vårdkvaliteten.

        Vidare vill utskottet poängtera att det är av yttersta vikt att samarbete och kommunikation med KST fungerar friktionsfritt.

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg