Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Arbetsmarknad och sysselsättning”

Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Arbetsmarknad och sysselsättning”

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

Avsnittet ”Arbetsmarknad och sysselsättning”

 

Motivering

 

Avsnittet behöver ersättas i sin helhet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att avsnittet får följande lydelse:

För april månad var det relativa arbetslöshetstalet 8,5 % (1 308 personer), vilket är en procentenhet lägre än i mars och 4,2 procentenheter lägre än i april 2020. Antalet långtidsarbetslösa är 681 personer (4,4 %), vilket är en rejäl ökning jämfört med april ifjol då antalet var 243 personer. Utskottet konstaterar att arbetslösheten kräver en mängd åtgärder, där speciellt den växande gruppen långtidsarbetslösa riskerar hamna långt från arbetsmarknaden om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Utskottet anser att landskapsregeringen omgående bör utvärdera hur, Åsubs senaste framtidsrapport hur utbildningsbehovet och arbetsmarknaden utvecklas till 2035 tillsammans med Åsubs Tillväxtrapport 2019, kunde ge en bra grund för ett åtgärdspaket i syfte att matcha utbildningsutbudet mot de kommande årens arbetsmarknad.

Utskottet konstaterar också att samverkan är en av de viktigaste nyckelorden för att hantera de utmaningar som följer de höga arbetslöshetssiffrorna på grund av Coronakrisen. Landskapsregeringen bör därför initiera en utvecklad samverkan mellan AMS, KST, studerandehälsan och tredje sektorns aktörer för att identifiera och aktivera hjälpåtgärder i syfte att erbjuda sysselsättning till långtidsarbetslösa och hemmasittare i alla åldrar och andra personer som av olika anledningar befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Utskottet ser positivt på det förlängda stödet till arbetsmarknaden i avsikt att hålla sysselsättningen uppe tills pandemins inverkan upphör. Vidare är det bra om ungdomar genom stöd kan få sysselsättning under sommarmånaderna.

Landskapsregeringen bör öka antalet sysselsättningsplatser där ett viktigt fokusområde kan vara miljö och biologisk mångfald. Restaurering av naturliga lekplatser för fisk, anläggning av våtmarker, röjning i skog med syfte att hindra granbarkborrens framfart, plantering av växter som stöder de naturliga pollinatörerna samt höja vandringsledernas attraktionskraft. Utskottet ser den växande utmaningen i att den moderna arbetsmarknaden blir allt mer specialiserad och där antalet arbetsplatser som inte kräver så djupa kvalifikationer blir allt färre. Ett faktum som försvårar ingången till arbetsmarknaden för många.

Utskottet ser mycket positivt på ett ökat företagande inom den sociala sektorn, då behovet av omsorg och service ökar. Därför behöver det vara enkelt att bli företagare inom social service. Så är fallet inte idag, dels på grund av delad behörighet, men även då lagstiftningen upplevs otydlig och att sakkunnigt stöd saknas i uppstartsprocessen. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att av Ålands Näringsliv beställa en starta-eget-kurs inom social service i syfte att stimulera till ökat företagandet bland bliva privata serviceproducenter.

Parallellt med detta bör landskapsregeringen lagstifta om rätten och principerna för användningen av servicesedlar. Detta skulle förbättra företagandet, ålänningarnas valfrihet, men även minska trycket av offentliga servicetjänster. Utskottet erfar att dagens kommunstruktur försvårar möjligheterna att erbjuda servicesedlar då den kritiska massan i små kommuner är för liten.

Utskottet vill även lyfta den goda satsningen Discgolf Åland där i princip samtliga åländska kommuner kan erbjuda en discgolfbana. Satsningen har gett betydande effekter för den åländska besöksnäringen i en annars mycket svår tid. Satsningen har även främjat den allmänna folkhälsan och positivt stimulerat rörelse och motion för alla åldrar. Utskottet ser fram emot fortsatt utveckling av projektet. Discgolf-projektet har visat att relativt små investeringar kan ha betydande påverkan för tillväxt och attraktionskraft.

Utskottet konstaterar efter pandemins följdverkningar att Åland behöver stärka sitt framtidsfokus för att kunna fatta välavvägda strategiska beslut som borgar för en stark tillväxt. Åland behöver få in mer kunskap om exempelvis nya näringsgrenar, framtidsspaningar och utveckling av offentlig sektor. Landskapsregeringen bör därför analysera hur ett starkare framtidsfokus kunde institutionaliseras på Åland.

 

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg