Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Avsnittet ”Kommunernas ekonomi”

Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Avsnittet ”Kommunernas ekonomi”

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

Avsnittet ”Kommunernas ekonomi”

 

Motivering

Avsnittet föreslås ersättas i sin helhet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att avsnittet får följande lydelse:

 

Utskottet ser inte att landskapsregeringens ekonomi tillåter stöd till kommunerna i den form och med de motiveringar som idag görs. Att ersätta kommunerna av generella orsaker bör göras enligt ett system som baseras på mer faktiska ekonomiska effekter som exempelvis skattebortfall, arbetslöshetsnivåer eller som direkta kostnadsersättningar. Den modell som landskapsregeringen valt riskerar enbart fördjupa de grundläggande problem som flera kommuner redan idag har att hantera. Det finns en otydlighet i landskapsregeringens förhållningssätt där ersättningsnivåerna blir orättvisa och ologiska.

Landskapsregeringen avser tillsätta en arbetsgrupp för att analysera landskapsandelssystemet och finansieringen av Kommunernas socialtjänst. Utskottet anser att arbetsgruppen bör ha en parlamentarisk sammansättning och att uppdraget behöver ett tydligt fokus på tillväxt och kostnadseffektiva offentliga strukturer. Utskottets bedömning är att landskapsandelssystemet i större utsträckning behöver beakta centralortens tillväxtmöjligheter. Centralortens roll som tillväxtmotor bör stimuleras via den förda politiken från landskapsregeringen. Detta är helt avgörande för den totala samhällsekonomin och uthålligheten att bedriva en god regionalpolitik och något som utskottet lyft i samband med tidigare betänkanden.

Utskottet noterar att Kommunernas socialtjänst (KST) har verksamheten igång och att finansieringen är tillräcklig. Utskottet har erfarit att det finns behov att snarast möjligt lägga energi på att aktivera de nödvändiga samarbeten med övriga organisationer som krävs för en fullt integrerad socialvård i landskapet.

Utskottet konstaterar att det tillfälliga likviditetsstöd som finns upptaget i budgeten för kommuner i kris med nödvändighet måste bli ett tillfälligt arrangemang, främst med syfte på att kortsiktigt lösa situationen i Sottunga kommun. I det lagförslag som åtföljer budgetförslaget (LF 20/2020-2021) finns det ingen kvantitativ definition av vad det i praktiken innebär när en kommun befinner sig i en så svår ekonomisk situation att den till följd av bristande likviditet inte längre kan garantera den lagstadgade servicen till invånarna. Likviditetsbrist kan uppstå på olika sätt, och även skapas genom aktivt agerande eller försummelser från kommunen sida. I brist på tydliga kriterier för när likviditetsstöd kan utbetalas kommer bedömningssituationen för landskapsregeringen att bli synnerligen besvärlig om det inkommer ansökningar från fler kommuner. Utskottet ser därför fram emot den aviserade lagen om hur kriskommuner ska hanteras som en ersättning för det nu framlagda lagförslaget.

 

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg