Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024”

Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024”

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024”

 

 

Motivering

Avsnittet ersätts i sin helhet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att avsnittet får följande lydelse:

 

Landskapsregeringen lyfter i sitt meddelande (nr 4/2020-2021) upp fem områden som är strategiskt viktiga för utvecklingen av Åland de kommande åren. Utskottet anser att det är värdefullt med en gemensam plattform på vilken ett förändringsarbete kan byggas oberoende av vilken regeringskonstellation som sitter. Hållbarhetsprojektet Bärkraft är en lyckad satsning där vi har lyckats mobilisera stora delar av samhället såväl inom politiken som utanför politiken; det gäller att ta väl vara på den typen av kraft.

Utskottet framhåller att det är viktigt att visionerna löpande konkretiseras i olika former av handling och handlingsplaner. Här kan det finnas anledning att påminna om det arbete och arbetssätt som tillämpades av de tre arbetsgrupper som landskapsregeringen tillsatte den 29 maj 2020 för att ge förslag till åtgärder med anledning av tre pågående kriser, nämligen coronapandemin, den ekonomiska krisen som följd av pandemin och klimatkrisen.

Utskottet gör bedömningen att en framtida havsbaserad vindkraftspark är visionär och intressant. För att undvika att skattemedel används ovarsamt bör en större tonvikt läggas på att analysera de reella intäktsmöjligheterna för den tänkta vindkraftsparken. Framtida intäkter via eventuell fastighetsskatt och arrenden bör sättas i proportion till satsningens investeringsbehov och konkurrenssituationen. Landskapsregeringen bör därför värdera affärsmodellens tänkta avkastningsmöjligheter och återkomma till lagtinget med en närmare redogörelse och totalekonomisk analys över den framtida satsningens effekter.

Utskottet konstaterar att IT-utbildningen vid Högskolan Åland har en god utveckling, men att ytterligare insatser krävs för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Utskottet ser en utveckling av IT-utbildningen såväl kvalitativt som kvantitativt, som en direkt tillväxtstimulerande åtgärd. IT-utbildningens kvalitet och kvantitet har stor påverkan på det åländska IT-klustrets kompetensförsörjning. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att vidta nödvändiga prioriteringar mellan Högskolan Ålands utbildningslinjer för att säkerställa att den ekonomiska resurseringen ger bästa möjliga utfall för den åländska arbetsmarknaden.

Utskottet uppfattar att det fortfarande finns frågetecken som kantar den framtida finansieringen av den bolagiserade Högskolan Åland. Detta är enligt utskottet något som måste hanteras omgående, och uppmanar samtidigt landskapsregeringen att återkomma i årsbudget 2022 med närmare information kring hur den åländska högskoleutbildningen på bästa sätt skapar tillväxt och tillgodoser den åländska arbetsmarknaden.

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen hörsammat väldigt lite från de budgetbetänkanden som gjorts under mandatperioden. Utskottet ser ett mönster i hur lagtingets roll kringskärs och detta förstärks genom det sätt landskapsregeringen meddelande om hur Åland ska ta sig ur krisen hanteras. Meddelandet saknar nödvändig konkretisering och ska enligt landskapsregeringen ses som en sammanhållen enhet tillsammans med den andra tilläggsbudgeten för 2021. Utskottet anser att landskapsregeringen på ett mer lyhört sätt bör involvera lagtinget och syftet med meddelandet tappar såväl styrka som kvalitet enligt nuvarande hantering.

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg