Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur”

Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur”

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur”

 

Motivering

Stycket skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur behöver ersättas i sin helhet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att avsnittet får följande lydelse:

 

Utskottet stöder fullmakten för anskaffning av en begagnad färja men konstaterar att skärgårdstrafiken är i behov av omedelbara investeringar och långsiktiga lösningar för att uppnå ett kostnadseffektivt trafiknät med god turtäthet. Utskottet önskar därför att landskapsregeringen lämnar ett meddelande till lagtinget under 2021, i vilket framkommer hur trafiknät och tonnage planeras för att binda ihop skärgården till en välfungerande helhet såväl miljömässigt, ekonomiskt som brukarmässigt. Det är av stor vikt att meddelandet beaktar alternativa lösningar och scenarion då planerna kring en fast förbindelse till Föglö inte kommer att förverkligas i närtid med tanke på hur landskapsregeringen prioriterar frågan. Ett faktum som inte får försena de infrastrukturella investeringarna och strukturförändringarna mot en modern skärgårdstrafik med hög servicenivå.

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg