Ltl John Holmbergs reservation gällande budgetdisciplin

Ltl John Holmbergs reservation gällande budgetdisciplin

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-09-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 17/2020-2021 gällande budgetdisciplin

Budgetförslag LF 5/2020-21

 

 

Motivering

 

Det ekonomiska läget i landskapet är ansträngt, både för kommunerna och landskapsregeringen. Landskapsregeringen har begärt och erhållit en lånefullmakt om 60 miljoner av lagtinget för att kunna säkerställa och upprätthålla den ordinarie driften under verksamhetsåret 2021. Mot den bakgrunden är det väsentligt att samtliga enheter håller budgetdisciplin. Inom en dryg månad ska landskapsregeringens budgetförslag för 2022 vara färdigt. Då finns möjlighet att äska nya medel för diverse projekt och investeringar. Om behovet av projekt och investeringar bedöms som akut bör omprioriteringar inom ramen för gällande budget tillämpas.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att det i utskottets allmänna motivering i betänkandet fogas en ny rubrik med titeln ”Budgetdisciplin” under vilken följande text infogas: ”Det är önskvärt att landskapets styrmodell utvecklas vidare utgående från principen om rambudgetering. Ett budgetpolitiskt ramverk som präglas av ett uppifrån och ned-perspektiv och som utgår från tydliga budgetpolitiska mål och ramar för olika utgiftsområden är att eftersträva.

Likaså är det önskvärt att nå bred samsyn om landskapets ekonomiska handlingsutrymme över tid. Fleråriga utgiftstak och finansiella mål för landskapets ekonomi säkrar en hållbar ekonomi och underlättar samtidigt förståelsen bland såväl beslutsfattare som allmänhet för landskapets finansiella situation och handlingsutrymme. Utskottet erfar att det behövs strukturella förändringar i landskapets verksamhet i mångmiljonklass.

En utveckling av modellen med rambudgetering torde också få effekter på kulturen med återkommande tilläggsbudgeter”.

 

                     

 

 

Mariehamn den 24 september 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg