Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande ungdomars psykiska hälsa

Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande ungdomars psykiska hälsa

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-02-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2021-2022 gällande ungdomars psykiska hälsa

·      Landskapsregeringens budgetförslag nr 3/2021-2022

 

 

 

Motivering

 

I landskapsregeringens programförklaring ”Tillsammans för Åland” finns en skrivning som syftar till att etablera en lågtröskelverksamhet öppen för alla ungdomar.

     I grundbudgeten för 2022 aviserade landskapsregeringen en tilläggsbudget om att inrätta en lågtröskelmottagning för mentalhälsa för barn och unga under 18 år. I föreliggande budgetförslag finns ett anslag om 70 000 euro upptaget under Ålands hälso- och sjukvård. Den beräknade årskostnaden är 85 000 euro.

     Landskapsregeringen tillsatte i november 2020 en arbetsgrupp med uppdrag att utreda förutsättningarna för etablerandet av en digital ungdomsmottagning. Rapporten avgavs 25.1.2022 och konstaterar bland annat att det behövs nya arbetssätt för att bemöta ungdomarnas behov och att en digital mottagning kan vara ett sätt att nå ungdomarna oberoende var dom bor och även möjliggöra en bredare kompetens från mottagningen. Vidare konstaterar man att en digital mottagning ändå måste ha en fysisk mottagning i bakgrunden som upprätthåller personalresurser och övriga stödfunktioner. En etablering av mottagningen kan exempelvis ske inom ÅHS primärvård eller inom studerandehälsovården. Studerandehälsovården är lagstadgad och kopplad till de som studerar och en eventuell utvidgning av verksamhetsområdet skulle kräva vissa lagändringar.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att till betänkandet fogas följande stycke:

 

Ungdomars psykiska hälsa

Utskottet konstaterar att den planerade mottagningen inte fyller hela det behovsområde som varit föremål för arbetsgruppens beredning, i och med att den planerade lågtröskelmottagningen inte är digital och endast gäller den mentala hälsan. Det är ändå en bit på väg mot en heltäckande lågtröskelverksamhet för ungdomar. Utskottet vill framhålla att det är av yttersta vikt att målgruppen som lågtröskelmottagningen riktar sig till kan få hjälp från ett så brett yrkesmässigt fält inom social- och hälsovården som möjligt. Att helt fokusera på ÅHS som instans medför en viss risk att medikalisera problemen i samhället. Utskottet poängterar vikten av att de resurser som läggs på förebyggande barn- och ungdomsarbete samordnas, och att rätt instanser gör rätt saker. En lågtröskelmottagning bör vara en integrerad del av den storsatsning på ungdomars hälsa och välmående som ingår i grundbudgeten för 2022, och startas först när helheten är klarlagd.

 

Mariehamn den 9 februari 2022

 

 

 

 

 

 

Nina Fellman                                             John Holmberg