Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande ekonomiskt stöd till kommunerna

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2020-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2019-2020 gällande ekonomiskt stöd till kommunerna LF 18/2019-2020

 

 

Motivering

     I den modell med uppdelning av stödbeloppet i två olika potter som utgör landskapsregeringens och nu även utskottets förslag anslås 1.507.000 euro för att göra det möjligt för kommunerna att i högre utsträckning använda förebyggande utkomststöd. Kommunerna har ingen beredskap eller möjlighet att utbetala dessa belopp på det sätt som avses. Det finns heller ingen koppling till corona-relaterade kostnader. En rakare och ärligare fördelningsgrund är att pengarna i stället fördelas i sin helhet på basen av bokslutet 2018 och med beaktande av skillnader mellan skattesatsen för 2020 och skattesatsen 2018.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagförslagen antas i följande ändrade lydelse

 

 

L A N D S K A P S L A G
om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     För att stödja kommunerna ekonomiskt under 2020 betalar landskapsregeringen 5 007 000 euro i kompensation för minskade skatteintäkter. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

73 664

Eckerö

136 599

Finström

419 063

Föglö

73 937

Geta

58 491

Hammarland

211 802

Jomala

819 691

Kumlinge

53 651

Kökar

38 322

Lemland

333 648

Lumparland

68 239

Mariehamn

2 170 243

Saltvik

293 217

Sottunga

18 470

Sund

174 799

Vårdö

63 163

 

2 §

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den ...  och tillämpas för finansåret 2020. Kompensationen betalas ut till kommunerna så snart som möjligt efter lagens ikraftträdande.

 

__________________

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras temporärt 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. landskapslagen (2017/120) om landskapsandelar till kommunerna samt

     fogas temporärt till lagen en 34a § som följer:

 

5 §

Landskapsandel för socialvården

     Landskapsandelen för socialvården är 14,4 procent av normkostnaden för socialvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6 §

Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten

     Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten är 14,4 procent av normkostnaden för den samordnade socialtjänsten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

34a §

Utbetalning i förskott

     Med avvikelse från 34 § 1 mom. kan landskapsregeringen bestämma att landskapsandelarna och kompletteringen av skatteinkomsterna för finansåret 2020 betalas ut i förskott.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den … och gäller till och med den 31 december 2020.

     Lagen tillämpas på landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna för finansåret 2020. Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut ÅLR 2019/9820 till den del det gäller fastställande av landskapsandelarna för socialvården och för den samordnade socialtjänsten. Landskapsregeringen fastställer de nämnda landskapsandelarna enligt denna lag så fort som möjligt efter att den har trätt i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 27 maj 2020

 

 

 

Nina Fellman

 

 

 

John Holmberg