Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård”

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård”

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

Avsnittet om ”Ålands hälso- och sjukvård”

 

Motivering

 

Utskottets majoritet konstaterar i betänkandet att man är tillfreds med landskapsregeringens förslag att ÅHS under de kommande åren ska spara sammanlagt 4 % av sina kostnader. Man ger en förskönad bild av en organisation med god bemanning, tillräckliga resurser och stort handlingsutrymme.

Det är dock inte realistiskt att tro att en pandemi som krävt extraordinära insatser på alla nivåer inom organisationen inte får konsekvenser, både bland personalen och den åländska befolkningen. Vi kommer, liksom i den övriga världen, att se ett ökat post-corona vårdbehov, då patienter som avvaktat på grund av pandemin söker vård. Satsningar behövs för att möta behoven främst inom psykiatri och folkhälsa. Därför är det klokt att landskapsregeringen är försiktig med tvingande besparingar inom vården tills man genomfört vaccinationerna mot Covid-19 och hanterat dess efterdyningar. Det är också respektfullt mot personalen att ge tid för återhämtning efter en arbetsdryg och svår tid.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande text läggs till betänkandets avsnitt om Ålands hälso- och sjukvård:

”Utskottet manar till försiktighet med stora tvingande inbesparingar inom hälso- och sjukvården tills man är igenom pandemin och hanterat dess följdverkningar genom ett särskilt fokus på psykisk ohälsa och folkhälsoarbete”.

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman