Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur”

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur”

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

Avsnittet ”Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur”

 

Motivering

Landskapsregeringen föreslår en fullmakt, i praktiken ett anslag på 4 miljoner, för inköp av begagnat tonnage, för att ersätta ännu äldre tonnage som bedöms bli allt dyrare i drift på grund av bränsleåtgång och brist på reservdelar. Eftersom landskapsregeringen hävde avtalet på den påbörjade elhybridfärjan 2020 har man skjutit målet om omställningen till fossilfri sjötrafiken långt fram i tiden. På kort sikt har man därför inget annat val än att köpa in begagnat, fossildrivet tonnage om landskapet inte ska äventyra en säker skärgårdstrafik. Med dessa ad hoc-lösningar och oklara planer för framtiden står landskapet utan en helhetsplan för skärgårdstrafikens utveckling. Man hänvisar till en tunnelutredning som ska ge svar om huruvida en tunnel till Föglö är ekonomiskt genomförbar, men säger inget om hur trafiken i övrigt ska utvecklas. I en tidigare budget föreslogs dessutom att landskapet också ska satsa på en bro över Prästösund. Ett sådant val skulle cementera behovet av två hamnar och två parallella linjer snarare än en tvärgående trafik enligt de tidigare kortruttsplanerna. Därmed spretar planerna åt vitt skilda håll. Om tunnelprojektet inte bedöms gångbart finns inga andra tankar för framtiden än en fortsättning på långrutterna med ersättande tonnage. En fossilfri skärgårdstrafik förblir då en utopi och mandatperioden blir fyra förlorade år för skärgården. Några siffror på effekten av behövliga ombyggnader för den nygamla färjan har inte presenterats, varför slutsumman av investeringen kan bli betydligt högre.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till betänkandet fogas en uppmaning:

”Landskapsregeringen bör i brådskande ordning återkomma till lagtinget med en realistisk helhetslösning för skärgårdstrafiken utgående från behovet av en långsiktig kostnadsminskning samt en effektiv och miljömässigt hållbar sjötrafik inom ett fastställt antal år”.

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman