Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 ÅMHM

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 3/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021

 

Landskapsregeringen föreslår i budgetförslaget en nedskärning av anslaget till ÅMHM, så att en föreslagen tillfällig tjänst som miljöskyddsinspektör inte tillsätts. Under höranden i utskottet har det framkommit att konsekvensen blir att myndighetens möjligheter att sköta sina lagstadgade uppgifter försvåras, samt att näringsidkare möjligheter att få miljötillstånd försämras och fördröjs.

Efter pandemiåret 2020 är det av största vikt att ÅMHM snabbt och effektivt kan hantera alla ärenden som underlättar för näringsidkare att komma igång, utveckla och utöka sin verksamhet. Till det krävs en tillräcklig personalresurs.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 84810 Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet ökas med 25 000 euro, samt

 

att till momentmotiveringen fogas följande tillägg: Momentet utökas med 25 000 för att möjliggöra att en tillfällig tjänst som miljöinspektör omvandlas till en ordinarie tjänst.

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

Nina Fellman