Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 social- och äldreomsorg

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 3/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021

 

Motivering

Under budgetdebatten och under höranden i utskottet har det framkommit att kommunernas ekonomi är ansträngd, både till följd av pandemin, av strukturella skäl samt på grund av att kommunerna i sin planering inte förutsett konsekvenserna av det grundavtal för Kommunernas socialtjänst (KST) som tagits fram av kommunerna gemensamt. Några kommuner har aviserat att man inte kommer att klara av att betala sin andel av kostnaderna för KST, som ska handha kommunal service för de mest utsatta grupperna i samhället. Oberoende av hur landskapsregeringen väljer att hantera kommunernas behov bör KST ha sin finansiering tryggad.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande text fogas till betänkandets avsnitt om social- och äldreomsorg:

 

Landskapsregeringen har beredskap att i kommande tilläggsbudget hantera behovet av tilläggsfinansiering till Kommunernas socialtjänst för det fall att en eller flera kommuner inte klarar av sina åtaganden inom den solidariska finansieringen av socialvården.

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

 

 

Nina Fellman