Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 vattenskydd

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 3/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021

 

Motivering

Det finns få saker i landskapets verksamhet som är så viktiga som vattenskyddet och att trygga tillgången till dricksvatten. Under 2021 borde förvaltningsplaner för vatten uppdateras, enskilda avlopp åtgärdas samt åtgärder för jordbruket och fiskodlingen genomföras. Landskapsregeringen behöver föra den nya vattenlagen till lagtinget samt fatta beslut om VA-planen, vattenskyddsbestämmelser och en ny lag om vattentjänster. Det finns inte tillräckliga personella resurser för att genomföra detta, eller att arbeta gränsöverskridande mot kommunerna, hushållningssällskapet och näringsavdelningen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 45000 Vattenförsörjning och vattenvård ökas med 50 000 euro, samt

 

att till momentmotiveringen fogas följande tillägg: Av anslaget används 50 000 euro för en projekttjänst som vattenskyddsstrateg för att påskynda arbetet inom vattenskydd och dricksvattenskydd.

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

 

 

Nina Fellman