Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet

 

Motivering

 

Landskapsregeringen föreslår i tilläggsbudgeten ett anslag på 114 000 euro för gymnasieskolan, för att hantera de kostnader som uppstår och för att utjämna skillnaderna gentemot andra finländska elever efter att man i Finland från höstterminen 2021 inför förlängd läroplikt. Det innebär att man i Finland får en för de studerande kostnadsfri gymnasieutbildning, samt att möjligheterna att stöda och hålla kvar alla ungdomar i någon form av utbildning på andra stadiet förstärks i lag och genom utökade resurser.

Landskapsregeringen fattade snabbt och utan utredningar vare sig av konsekvenser eller kostnader beslutet att Åland inte genomför samma reform, utan hittar andra vägar för att stöda familjer ekonomiskt som behöver det samt att stärka studerandehälsan för att fånga upp elever med psykisk ohälsa.

I utskottet har konstaterats att detta från hösten inte bara försätter åländska studerande i en sämre situation än de finländska. Vår gymnasieutbildning blir till följd av beslutet dyrare än tidigare. Gymnasieskolorna står inför en omöjlig situation att reda upp inför hösten, och har därtill föreslagits få bara hälften av de medel man äskat om för att göra minsta möjliga åtgärder till hösten. Landskapsregeringens sparkrav på gymnasieskolan riskerar att minska de redan små resurserna inom stödundervisningen i form av tillräckliga resurser i form av speciallärare och assistenter. I förslaget missgynnas därtill Ålands yrkesgymnasiums elever vad gäller utökade resurser för studiemedel och datorer. Man tar heller inte hänsyn till behovet av stödinsatser till följd av pandemin som på ett betydande sätt ökat risken för utbrända lärare och studerande som inte orkar komma tillbaka efter ett år av distansstudier.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget på moment 85500 ökas med 200 000 euro samt

 

att till motiveringen fogas följande tillägg:

”Yrkesgymnasiet ökar stödundervisningen till studerande för att möjliggöra de minimiåtgärder gymnasieskolan bedömt som nödvändiga för att reparera effekterna av att landskapsregeringen inte infört förlängd läroplikt”.

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

Nina Fellman