Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 10/2020-2021

Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande 10/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 10/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för 2021

 

 

Moment: 89230 Landskapets fastighetsverk

 

 

Motivering

 

Ombyggnaden av Eckerö post- och tullhus ska, enligt landskapsregeringen, förverkligas senare. Helheten man enligt planerna avsett skapa vid denna turistattraktion är fortsatt önskvärd, men man väljer av budgettekniska skäl att skjuta upp förverkligandet. Samtidigt har det framkommit att externa aktörer som vill utnyttja möjligheterna att utveckla nya aktiviteter vid post- och tullhuset förlorar förtroendet för projektet. Utskottet konstaterar vikten av turistiska satsningar för att stimulera turistnäringen. Rederierna och turistbranschen efterfrågar dem. Att skjuta upp projektet nu är inte logiskt med beaktande av turismnäringens akuta behov av stöd, och det är ett slöseri av resurser att avbryta ett projekt som bedöms ha positiva effekter både på verksamheten och besöksnäringen. Därtill innebär det för projektet som helhet merkostnader att avbryta och sedan starta upp igen i en odefinierad framtid. Det kan också leda till minskade intäkter för Fastighetsverket i form av hyresintäkter, om lokalerna inte är ändamålsenliga för den planerade verksamheten.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att färdigställandet av Eckerö post- och tullhus återinförs i Fastighetsverkets investeringsplan och förverkligas enligt plan.

 

 

Mariehamn den 23 mars 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman