Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021

Ltl Nina Fellmans reservation över finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar för 2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 16/2020-2021 gällande höjda landskapsandelar för 2021

 

LF 24/2020-2021

 

Motivering

 

I landskapsregeringens lagförslag föreslås att 1,2 miljoner euro överförs till kommunerna genom landskapsandelssystemet, genom andelar till Kommunernas socialtjänst, äldreomsorgen och grundskolan.

Som orsak anges osäkerheten kring pandemin samt effekten av den ökade arbetslösheten och stigande kostnader för kommunerna.

Boksluten för 2020 är överraskande starka för de flesta kommuner, och trots att många kommuner budgeterat stora underskott är det osannolikt att så blir fallet. Det finns därtill ingen logisk koppling mellan valet av de mest regionalpolitiskt utjämnande landskapsandelarna och det faktum att det är Mariehamn och Jomala som drabbats hårdast av pandemin i form av högre arbetslöshet. Ifall kommuner hamnar i akut kris finns räntefria lån att tillgå som ingen kommun ännu använt sig av. Andra viktiga delar av den offentliga sektorn har kraftiga sparbeting, medan kommunerna nu stärks med medel som är ägnade att upprätthålla en ohållbar struktur snarare än att bidra till en önskad utveckling och förändring.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagförslagets 5 och 10 §§ förkastas.

 

 

 

Mariehamn den 4 juni 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman