Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner

Ltl Nina Fellmans reservation över Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2020-2021 över förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner (LF 20/2020-2021)

 

Motivering

 

Landskapsregeringen föreslår och utskottets majoritet förordar ett tillfälligt likviditetstöd för kommuner i akut ekonomisk kris. Förslaget gäller i första hand Sottunga kommun, men man aviserar att också andra kommuner kan komma att bli aktuella för stöd.

I lagförslaget finns inga entydiga kriterier för när stödet ska beviljas, vilket gör det mycket svårt att göra bedömningen på enahanda grunder för olika kommuner. Därtill formuleras i både den allmänna motiveringen och i lagparagrafen möjligheten att landskapsregeringen kan kräva att en kommun som får stöd medverkar i en kommunindelningsutredning. Den möjligheten finns redan. En kommun som behöver akut stöd, utan möjligheter att ens med ett räntefritt lån från landskapet hjälpa sin situation bör självklart medverka i en utredning, och landskapsregeringen bör genomföra en sådan. Annars riskerar likviditetsstöd bli en permanent stödform utan några som helst reformkrav.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att § 3 ändras, så att andra momentet lyder: "När en kommun beviljats tillfälligt likviditetsstöd ska landskapsregeringen med stöd av kommunstrukturlagen (2019:29) för Åland besluta att en särskild kommunindelningsutredning gällande kommunen ska genomföras”, samt att i § 4 punkt 3 satsen ”i det fall att landskapsregeringen har fattat beslut om att en sådan ska genomföras” stryks.

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman                                             John Holmberg