Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Strategi för cirkulär ekonomi

Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Strategi för cirkulär ekonomi

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2023-06-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Social- och miljöutskottet betänkande nr 12/2022-2023 gällande Strategi för cirkulär ekonomi i LF 29/2022-2023

 

Motivering

 

En stor del av de råvaror som extraheras från naturen används en gång och kommer inte naturen till godo igen utan blir (skadligt) avfall utanför naturens kretsloppssystem. En av de bärande grundtankarna i de av EU uppsatta återvinningsmålen är att avfallsfraktionerna ska bli så rena som möjligt för att användas som resurser i stället för att hanteras som avfall på kostnadsdrivande sätt. Ett smidigt avfallshanteringssystem som uppnår en hög sortering minskar inte bara slitaget på miljön utan skapar också förutsättningar för nya affärsmöjligheter som använder sig av det återvunna materialet.

 

Såväl Finland som Sverige har fastställt landsomfattande strategiska program för cirkulär ekonomi där avfallsreduktion och återvinning står som viktiga temaområden. I programmen fastställs mål, indikatorer och behövliga åtgärder som staten samt dess underlydande myndigheter är ansvariga för att vidta.

 

Landskapsregeringen vill stryka kravet på en Ålandsomfattande avfallsplan trots ett ökat behov av strategisk samordning mellan de 16 kommunerna, särskilt i ljuset av kommande EU-krav om t.ex. textilavfall. Det är viktigt att samarbete finns mellan avfallsaktörer så att långsiktiga spelregler och överenskommelser skapar möjligheter för att minska på kostnaderna för hushållen, näringslivet och den offentliga sektorn. Ett viktigt verktyg för att skapa detta samarbete är att tillsammans skapa ett vägledande dokument för att styra mot det gemensamma målet om en cirkulär ekonomi, varför vi föreslår att landskapsregeringen i stället för en lagstyrd avfallsplan på frivillig väg bör upprätta en strategi för cirkulär ekonomi.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande stycke läggs till i slutet av betänkandet:

    

”Strategi för cirkulär ekonomi

 

Förslaget till åländsk avfallslag stryker det tidigare kravet som åvilat landskapsregeringen att utarbeta en Ålandsomfattande avfallsplan. Utskottet noterar dock att det finns betydande skäl för att landskapsregeringen stärker sin strategiska roll inom avfallsområdet genom en sammanhållen styrning för att uppnå såväl EU-mål som åländska mål inom området. Det är vanligt förkommande att länder har etablerade sektorsövergripande samarbeten som resulterat i en gemensam strategi för cirkulär ekonomi. Utskottet anser att Åland med samma bevekelsegrunder skulle vara betjänt av ett sådant styrdokument som tas fram tillsammans med de relevanta aktörerna inom avfallssektorn. Strategin ska tjäna som ett beslutsunderlag till kommuner i uppgörande av avfallsföreskrifter och hur avfallshanteringen kan komma att behöva omorganiseras framöver. Till strategin kan sedan kopplas nödvändiga handlingsplaner, lagstiftning och projektverksamhet.”

 

 

samt att följande kläm fogas till betänkande:

 

”Utskottet uppmanar landskapsregeringen att påbörja arbetet med en åländsk strategi för cirkulär ekonomi.”

 

 

Mariehamn den 15 juni 2023

 

 

 

 

 

Simon Holmström

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund