Ltl Simon Holmströms reservation gällande ÅMHM:s resurser

Ltl Simon Holmströms reservation gällande ÅMHM:s resurser

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om livsmedel
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström

2023-06-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Social- och miljöutskottet betänkande nr 11 gällande ÅMHM:s resurser i LF 23/2022-2023

 

Motivering

 

Varje år rapporterar företagare återkommande om det papperskrångel och den byråkrati som de möter som ett led i kraven på livsmedelssäkerhet. Det är beklämmande mot bakgrund av den politiska viljan att värna Ålands småskalighet och långa tradition av mångsyssleri. Som matproducent ska man inte ha en känsla av att gå runt och göra fel hela tiden. Den EU-styrda lagstiftningen är komplicerad och inte alltid lätt att förstå.

 

Är det å andra sidan enkelt att göra rätt så gör man det. För att kunna rätta ut frågetecken är tillståndsmyndigheten ÅMHM en resurs, vars verksamhet inom livsmedelstillsynen förefaller vara uppskattad. Däremot har myndigheten under flera år inte haft tillräckliga resurser för livsmedelstillsynen. Exempelvis görs ingen tillsyn alls av färjetrafiken, trots att rederierna önskat detta. Myndigheten hinner inte heller med den ordinarie tillsynsverksamheten. Det drabbar företagen negativt då man kan behöva vänta på att få tillstånd eller svar på frågor, särskilt om en livsmedelsinspektör gått och blivit sjuk eller liknande.

 

Företagen kommer att drabbas negativt på ett annat sätt om underfinansieringen fortsätter. Då Åland kommer att börja tillämpa det digitala Oiva-systemet för offentliggörande av tillsynsrapporter kommer företagen att behöva placera en smiley på dörren som visar hurdan livsmedelssäkerhet som råder på platsen ifråga. Om en verksamhetsföretagare mot förmodan vid en inspektion fått en anmärkning för att t.ex. en list sitter löst i början av högsäsongen och snabbt gör justeringar finns det en överhängande risk att en tvär smiley kommer att behöva finnas på dörren hela högsäsongen ut. Detta eftersom återbesök ligger längst ned på prioriteringslistan för ÅMHM vilket gör att verksamhetsutövaren kommer att kunna lida förluster, även om korrigeringarna gjorts snabbt.

 

Under flera år har ÅMHM:s finansiering gröpts ur till förmån för avgiftslättnader för verksamhetsutövare. Det är fint att avgifterna kan lättas för att gynna det småskaliga Åland, liksom det är i sin ordning att bestämmelsen om att införa en grundavgift för verksamhetsutövare nu stryks efter politiska påtryckningar. Men det som är beklämmande är att landskapsregeringen inte har något som helst politiskt besked för hur finansieringen ska lösas efter avgiftslättnaderna.

 

Tillräcklig resursering är helt avgörande inte bara för att ÅMHM ska fullgöra sina lagstadgade skyldigheter att kontrollera livsmedelssäkerheten konsumenter till fromma, utan också för att uppnå en god service till företagarna. Social- och miljöutskottet har en övertro på att översynen av användningen av de nuvarande resurserna kommer att lösa alla problem. Det är alltid en viktig åtgärd men kommer inte att lösa hela utmaningen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att texten under titeln ”Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets resurser” får följande lydelse:

 

 

Utskottet har erfarit att de uppgifter som ankommer på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndigheten redan med stöd av gällande blankettlagen om livsmedel är en utmaning för myndigheten. Myndigheten har inte tillräckliga resurser för livsmedelstillsynen ombord på de fartyg som hör till myndighetens ansvarsområden och under år 2021 hann myndigheten bara med 60 procent av den planerade livsmedelstillsynen.

     En annan utmaning gäller kravet på offentliggörande av tillsynsresultat som ingår såväl i gällande blankettlag om livsmedel som i förslaget till ny blankettlag om livsmedel. Utskottet har erfarit att offentliggörande av tillsynsuppgifter aldrig i praktiken har genomförts på Åland. I riket har stora resurser lagts på automatisering av offentliggörandet av tillsynsuppgifter. För att tillsynsuppgifterna ska kunna publiceras på ÅMHM:s webbplats måste först funktionalitet för detta utvecklas, ett arbete som enligt myndigheten bedöms ta några år i anspråk och kräva extra resurser. Landskapsregeringen har inte enligt vad utskottet erfarit givit besked om huruvida resurserna ska upptas i kommande budgetförslag.

     En konsekvens av att inspektionsresultaten kommer att offentliggöras är förmodligen att trycket på livsmedelstillsynen kommer att öka ytterligare då de livsmedelsföretagare som fått anmärkningar i inspektionsprotokollet kommer att vilja åtgärda dessa omgående eftersom ett dåligt resultat kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser för verksamheten, speciellt under högsäsong. Utskottet har erfarit att återbesök för närvarande av resursskäl ligger lägre i prioriteringsordningen för livsmedelstillsynen inom ÅMHM.

     Utskottet konstaterar att riket genom livsmedelslagen velat öka tillsynsmyndigheternas finansiering genom införande av en grundavgift. Alla kostnader som myndigheter har vid tillsynsuppdrag täcks sålunda inte enbart utifrån tillsynsaktivitet. Det är dock inte i utskottets mening ändamålsenligt att införa avgiften på lagnivå på Åland eftersom ÅMHM:s avgifter i nuvarande struktur fastställs genom beslut av landskapsregeringen. Landskapsregeringen har under en längre tid tagit steg för att sänka avgifterna för livsmedelsaktörer, bland annat slakteriavgiften. Utskottet ser positivt på att använda sig av lättnader i avgifter som en näringspolitisk åtgärd, men understryker vikten av att landskapsregeringen i sådana fall måste kompensera den förlorad intäkten på annat sätt.

     Mot bakgrund av det ovan beskrivna uppmanar utskottet landskapsregeringen att i ett kommande budgetförslag stärka ÅMHM:s resurser för livsmedelstillsynen.”

 

 

Mariehamn den 15 juni 2023

 

 

 

 

 

Simon Holmström