Ltl Simon Påvals m.fl. reservation "Artrika vägar"

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2021-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Social- och miljöutskottets betänkande nr 5/2020-2021 gällande Åland behöver fler artrika vägar ÅM 12/2019-2020

 

Motivering

 

Enligt utskottets majoritet förkastas motionen med motiveringen att arbetet med inventering av vägrenar redan är påbörjat. Undertecknade delar inte majoritetens uppfattning.

 

Vi reserverar oss därför mot beslutet om åtgärdsmotionens förkastande med två motiv som grund:

 

Det första motivet är att de skötselplaner som redan finns för klippning av vägrenar enbart är fokuserade på trafiksäkerhet och inte tar den biologiska mångfalden och attraktionskraften i beaktande.

 

Det andra motivet är de dubbla budskap som vi anser att utskottet har fått från landskapsregeringen. Å ena sidan säger landskapsregeringen att man prioriterar arbetet och har för avsikt att påbörja en inventering av vägrenarna. Å andra sidan uttrycker landskapsregeringen ett totalt ointresse av att detta arbete ska utföras med hänvisning till ekonomiska grunder.

 

Undertecknade anser att arbetet med den biologiska mångfalden på Åland är eftersatt jämfört med omkringliggande närregioner. Genom att godkänna motionen skulle lagtinget kunna betona vikten av att arbetet påbörjas så snart som möjligt. Det är dags att gå till praktisk handling.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att utskottet godkänner åtgärdsmotionen

 

 

Mariehamn den 9 mars 2021

 

 

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Simon Påvals