Ltl Stephan Toivonens reservation gällande alternativ lydelse i moment 615 Främjande av livsmedelsproduktion (R)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 3/2020-2021 gällande alternativ lydelse i moment 615 Främjande av livsmedelsproduktion (R)

 

Motivering

 

Ålands BNP förväntas falla med 16 procent under 2020. Ålands exportindustri belastas av höga transportkostnader på grund av det insulära läget. Av denna anledning är det ur nationalekonomisk synvinkel bra att införa ett transportstöd, men detta bör vara generellt och inte enbart gynna en sektor, som dessutom har en mycket låg produktivitet. Men tanke på framtida tillväxt är det bäst att gynna högproduktiva branscher, eller åtminstone alla branscher.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att i momentmotiveringen till moment 61500 (överföringar) om främjande av livsmedelsproduktion ersätts avsnittet om kostnadsersättningsstöd till exporterande livsmedelsföretag med följande text:

 

”Av anslaget föreslås 500 000 euro för kostnadsersättningsstöd. I landskapsregeringens regeringsprogram konstateras att den åländska exporterande industrin utmanas av ett högt kostnadsläge gällande el, vatten och avlopp samt höga transportkostnader. Landskapsregeringens målsättning är att stimulera exporten vilket skapar incitament till nya satsningar och investeringar som leder till nya sysselsättningsmöjligheter. Föreslås därför ett anslag för att finansiera ett kostnadsersättningsstöd till exporterande företag. Stödet beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen