Ltl Stephan Toivonens reservation gällande understöd till ekonomiskt utsatta grupper

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Understöd tBeskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2019-2020 gällande Ålands budget för år 2020

 

 

Understöd till ekonomiskt utsatta grupper

 

Landskapsregeringen borde som ett alternativ till en lagstiftning om social kreditgivning utreda möjligheten hur utsatta grupper kunde erhålla ett månatligt understöd utan egen ansökan.

 

FÖRSLAG  

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att texten under rubriken ”Social omsorg” i betänkandets allmänna motivering får följande tillägg:

 

”Från ÅSUB:s rapport ’Ekonomisk utsatthet och social trygghet’ framgår att andelen under den relativa fattigdomsgränsen är relativt konstant omkring 20 procent. Från rapporten framgår även att täckningsgraden av utkomststödet är endast 23 procent på Åland mot 54 procent i Finland.

 

Därför föreslår utskottet att landskapsregeringen som ett alternativ till en lagstiftning om social kreditgivning skulle utreda möjligheten hur utsatta grupper kunde erhålla ett månatligt understöd utan egen ansökan. Detta understöd bör vara skattefritt och bör inte påverka övriga sociala förmåner. Det kunde exempelvis rikta sig till personer som lyfter folkpension, sjukpension eller som på grund av långvarig sjukdom eller arbetslöshet inte längre erhåller inkomstrelaterade ersättningar.”

 

 

Mariehamn den 5 december 2019

 

 

 

Stephan Toivonen