Meddelande 3/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

 

5x5px

regeringen_svartvit

MEDDELANDE nr 3/2017-2018

Datum

 

2017-12-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitiska åtgärdsprogram, Ett tillgängligt Åland 2017-2020

 

 

Landskapsregeringens förslag på reviderat funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram har framställts av landskapsregeringens allmänna förvaltning, liksom Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och Ålands hälso- och sjukvård som fristående myndigheter. Arbetet har samordnats genom Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland, där inflytande från funktionshinderspolitiska intresseorganisationer även fått en naturlig ingång. Dialog med funktionshindersorganisationer och tvärsektoriell ansvarsfördelning är även i detta åtgärdsprogram högt prioriterat.

   Målet för det funktionshinderspolitiska arbetet på Åland är likställt med målsättningar både i regeringsprogrammet för ett hållbart Åland och utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland: att alla, oavsett funktionsförmåga, ska vara delaktiga i det åländska samhället med jämlika levnadsvillkor. Samhället är år 2030 tillgängligt för alla, och både boende och besökare med någon form av funktionsnedsättning beaktas i alla samhällsområden.

   Tyngdpunkten i åtgärdsprogrammet ligger på landskapsregeringens eget arbete för att förbättra livssituationen för människor med olika former av funktionsnedsättningar och möjliggöra individernas fulla rättigheter som människor och samhällsmedborgare. De övergripande utvecklingsområdena i programmet representerar grundförutsättningar som är i behov av att befrämjas och befästas för att det funktionshinderspolitiska utvecklingsarbetet ska nå framgång: digitalisering och tillgänglighet, utveckling av den fysiska tillgängligheten, förbättrad lagstiftning och styrdokument, utveckling av service och stödåtgärder, fungerande tillsyn och uppföljning, utbildning, fortbildning och kompetensutveckling (internt fokus), informationsförmedling och kunskapsspridning (externt fokus) samt nätverkande och samarbeten. Åtgärdsprogrammet omfattar totalt 84 åtgärder under perioden 2017–2020.

   I enlighet med landskapsregeringens åtgärdsprogram översänder landskapsregeringen följande meddelade till lagtinget.

 

 

Mariehamn den 21 december 2017

 

 

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Wille Valve

 

 

 

Bilaga 1: Ett tillgängligt Åland 2017-2020 (pdf)

Bilaga 2: Ett tillgängligt Åland 2017-2020 (pdf)