Meddelande 4/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

MEDDELANDE nr 4/2002-2003

 

Datum

 

 

2003-03-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Trafikplan för landskapet Åland 2003-2010

 

INNEHÅLL

Trafikavdelningens organisation. 1

Vägnätet1

Vägunderhållet1

Skärgårdstrafiken. 2

Flygtrafiken. 2

Kollektivtrafik2

Verkstad och lager2

 

 

 

Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen kan landskapsstyrelsen överlämna ett meddelande till lagtinget angående de riktlinjer som landskapsstyrelsen avser att följa i förvaltningen. Landskapsstyrelsen har låtit uppgöra en trafikplan för landskapet Åland för åren 2003-2010 som antagits i plenum den 20  mars 2003. Landskapsstyrelsen önskar genom att överlämna detta meddelande för lagtinget presentera huvudlinjerna i planen. Trafikplanen fogas till meddelandet som bilaga.

 

Trafikavdelningens organisation

 

Trafik avdelningen omorganiseras så att det är politiskt möjligt att bestämma hur stor del av verksamheten som skall drivas i egen regi och hur stor del av verksamheten som skall köpas av privata entreprenörer.

     Verksamheter kan privatiseras och tjänster inköpas i den takt som naturlig avgång sker och där det finns tillräckligt med privat konkurrens på marknaden.

 

Vägnätet

 

Ombyggnad av huvudvägnätet prioriteras.

     Särskilda gång- och cykelvägar planeras invid de ombyggda huvudvägarna i enlighet med överenskommelse med respektive kommuner.

     Planskilda korsningsområden/vägövergångar för den lätta trafiken övervägs alltid vid bycentrum och där många barn och äldre fotgängare måste korsa huvudväg.

     De grusbelagda glesbygdsvägarna grundförbättras och förses med bundna ytbeläggningar med en takt om ca 15 km/år.

     Glesbygdsvägarnas linjeföring bibehålls om möjligt både i höjd- och sidled.

     Kommunalvägarna projekteras med en minimistandard enligt dimensioneringsnormerna för de svenska enskilda vägarna.

 

Vägunderhållet

 

Grundservicen och ledningen av vägunderhållet fortsätter i egen regi.

     Privatisering och inköp av underhållstjänster av privata entreprenörer utökas då den egna arbetsstyrkan minskar genom naturlig avgång.

 

Skärgårdstrafiken

 

Skärgårdstrafiken fortsätter i huvudsak i egen regi. Vissa linjer kan beroende på om det anses vara mest ekonomiskt och regionalpolitiskt fördelaktigast drivas på annat sätt.

     En kortrutt på södra linjen utreds och påbörjas eventuellt under planperioden.

     Färjfästena måste under planperioden anpassas till tonnaget.

     Under planperioden anskaffas nytt frigående tonnage för Föglölinjen och södra linjen samt en ny linstyrd färja för Töftölinjen.

 

Flygtrafiken

 

Flygtrafiken till Stockholm garanteras genom införande av trafikplikt.

     På sikt bedömer landskapsstyrelsen att trafiken till Stockholm kan bedrivas på marknadsmässiga villkor.

     Flygtrafiken till Åbo och Helsingfors samt all eventuell charterverksamhet kommer att kunna bedrivas på marknadsmässiga villkor enligt landskapsstyrelsens bedömning.

 

Kollektivtrafik

 

Kollektivtrafiken stöds i dag efter förhandlingar med respektive bussbolag.

     Landskapsstyrelsen anser att lagstiftningen bör ses över.

 

Verkstad och lager

 

Verkstadens och lagrets drift handhas i egen regi förutom till de delar som kan upphandlas under konkurrens på den privata marknaden.

       

 

Mariehamn den 20 mars 2003

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Runar Karlsson


Den i meddelandet avsedda bilagan finns tillgänglig på landskapsstyrelsens trafikavdelning och  lagtingets kansli.