Meddelande 5/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

Landskapsregeringens logo med Ålands vapen med hjorten och texten Ålands landskapsregering.                              


Dokumentnamn

MEDDELANDE nr 5/2022-2023

Datum

24.8.2023


 

Till Ålands lagting

 

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor

 

 

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030


Landskapsregeringen beslöt 27.9.2022 att tillsätta en styrgrupp för framtagande av en folkhälsostrategi för Åland för perioden 2023 till 2030. Landskapsregeringen tillsatte 25.10.2022 en parlamentarisk referensgrupp med ansvar för att ge politisk återkoppling till styrgruppen i arbetet med framtagande av en folkhälsostrategi.

Folkhälsostrategin ska tjäna som ett ramverk för åtgärder för att främja en bättre och mer jämlik hälsa på Åland. Strategin identifierar högt prioriterade insatsområden och presenterar förslag på möjliga åtgärder. Beslut om specifika hälsofrämjande åtgärder ska fattas separat baserat på denna strategi.

Landskapsregeringen fastställde folkhälsostrategin 24.8.2023.

 

Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030


I folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 identifieras förbättringar av befolkningens kost- och motionsvanor som ett högt prioriterad insatsområde.

Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälso-samma matvanor innefattar följande åtgärder:

1.       Informationskampanj om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet.

2.       Åtgärder för barn och unga inom ramen för projektet Barn och ungas hälsa och

välmående.

2.1.   Kunskapshöjande åtgärder för lärare i idrott och hälsokunskaper samt idrottsledare.

2.2.   Fritidspeng till barn och unga.

2.3.   Möjliga ytterligare åtgärder som ska utredas inom projektet Barn och ungas hälsa och välmående.

3.       Resurs för styrning av kost- och nutritionsfrågor.

4.       Beredning av ungdomslag som säkerställer tillgång till fritidsaktiviteter för alla barn och unga.

5.       Mätning och återkoppling gällande fysisk förmåga hos barn genom MOVE!.

6.       Primär- och sekundärprevention inom vården.

 

Landskapsregeringen antog åtgärdspaketet 24.8.2023.

Landskapsregeringen översänder härmed landskapsregeringens Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030.

 

 

Mariehamn den 24.8.2023

 

 

Lantråd                              Veronica Thörnroos

 

 

Minister                              Annette Holmberg-Jansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor         - Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030
                   - Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma     

matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland
2023-2030