Meddelande 6/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

Landskapsregeringens logo med Ålands vapen med hjorten och texten Ålands landskapsregering.                             


Dokumentnamn

MEDDELANDE M 6/2022-2023

Datum

31.8.2023


 

Till Ålands lagting

 

 

Ålands landskapsregerings program för äldrepolitiken 2023–2030

 

Landskapsregeringen beslöt den 14.10.2022 att tillsätta en parlamentarisk referensgrupp med ansvar att ge politisk återkoppling i arbetet med att ta fram ett äldrepolitiskt program. Referensgruppens uppdrag var att gemensamt formulera förslag till programmets övergripande målsättningar. Landskapsregeringen fastställde programmet den 31 augusti 2023.

 

Programmet utgår från en övergripande vision och åtta målsättningar för landskapsregeringens äldrepolitik. Den övergripande visionen är ett åldersvänligt och inkluderande åländskt samhälle, där alla kan delta på lika villkor, leva sitt liv som individen själv önskar och leva så självständigt som möjligt. Uppfyllelse av målsättningarna omfattar insatser från många olika aktörer i samhället, inte endast landskapsregeringen och landskapsmyndigheterna. Programmet följs av ett separat åtgärdsprogram med konkreta insatser som ska bidra till att målsättningarna i det politiska programmet blir uppfyllda.

 

Landskapsregeringen översänder härmed landskapsregeringens program för äldrepolitiken 2023–2030 som ett meddelande till lagtinget.

 

 

 

Mariehamn den 31 augusti 2023

 

 

 

Lantråd                              Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister                              Annette Holmberg-Jansson

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga      Program för landskapsregeringens äldrepolitik 2023–2030