Misstroendeyrkande 1/2020-2021

Tillhör ärendet: Misstroendeyrkande
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Misstroendeyrkande

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

MISSTROENDE  1/2020 - 2021

 

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-04-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Misstroendeyrkande

 

 

Motivering

 

Vice lantrådet Harry Jansson fattade den 26 februari 2021 på enskild föredragning beslutet att med hänvisning till det oklara rättsläget vad gäller Justitieombudsmannens befogenheter på Åland underlåta att besvara frågor som ställts av JO, med anledning av enskild ålännings klagan.

Vi undertecknade stöder Självstyrelsepolitiska nämndens ställningstagande att JOs och JKs roller ska regleras i Självstyrelselagen, men vänder oss mot att frågan används som en provokation i ett helt annat ärende. Vi stöder givetvis också i övrigt självstyrelsepolitiska nämndens linjedragningar i fråga om att hävda självstyrelsens intressen.

I den efterföljande diskussionen har det framkommit att vice lantrådet sökte uppmärksamhet i frågan, använde tillfället för en självstyrelsepolitisk strid om JOs befogenheter och dessutom hävdat att grundlagen även till de delar som gäller Åland, inte behöver följas rakt av. Grundlagens stadganden om grundläggande fri- och rättigheter gäller alla medborgare.

I hanteringen av JOs fråga har en enskild medborgares klagan till högre instans i stället för att sakligt besvaras i enlighet med grundlagen § 111 gjorts till ett slagträ i en självstyrelsepolitisk tvistefråga med Finland.

Efter spörsmålsdebatten i lagtinget, uttalanden och insändare i media kan man konstatera att det i landskapsregeringen fortfarande saknas förståelse för allvaret i vice lantrådets agerande. Det är anmärkningsvärt att en regering och minister blandar ihop sin politiska agenda med oberoende myndigheters granskande uppgifter. Vice lantrådet och landskapsregeringen har inte befogenheter att avgöra vilka upplysningar JO behöver för att utföra sin granskning.

Händelsen samt de uttalanden som vice lantrådet gjort har också uppmärksammats i riksmedia, vilket direkt påverkar Ålandsbilden och drabbar det åländska näringslivet och turismen. Tidpunkten för markeringen var med hänvisning till det allvarliga pandemiläget ytterst illa vald. Likaså påverkas Ålands möjligheter att slutföra arbetet med självstyrelselagen ogynnsamt.

Det är också allvarligt att vice lantrådet inte alls kan se konsekvenserna av sitt agerande. De som enligt vice lantrådet bär ansvaret för den negativa uppmärksamheten är åländsk media och oppositionen som lyft frågan. En sådan syn på oppositionens uppgift i det parlamentariska systemet och medias roll hör inte hemma i ett demokratiskt och öppet samhälle.

Sammantaget kan vi konstatera att vice lantrådet i utövandet av sitt värv inte följer den försäkran han avgett då han åtog sig uppdraget i Ålands landskapsregering om att upprätthålla ”den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning”.

Undertecknande har därmed inte förtroende för att vice lantrådet Harry Jansson sköter uppdraget med den aktning, diplomati och respekt som det förutsätter, särskilt med tanke på de stora frågor regeringen har att hantera, såsom Paf-frågan, tullkodexen och självstyrelselagsrevisionen.

 

 

Vi ber, med hänvisning till § 27 i lagtingsordningen, att lantrådet ber talmannen befria vice lantrådet Harry Jansson från uppgiften, och utser en minister mer lämpad att inneha posten. Om lantrådet inte genomför en sådan förändring för Ålands bästa ber vi att lagtinget förklarar att regeringen inte längre åtnjuter lagtingets förtroende.

 

Med anledning av det ovan anförda och med stöd av lagtingsordningens 36 § föreslår vi undertecknade

 

att lagtinget ska förklara att lantrådet inte längre har lagtingets förtroende

 

Mariehamn den 8 april 2021

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Camilla Gunell

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Nina Fellman

 

 

John Holmberg

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Rainer Juslin

 

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

 

 

 

Simon Påvals