Misstroendeyrkande 2/2020-2021

Tillhör ärendet: Misstroendeyrkande
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Misstroendeyrkande

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

MISSTROENDE  2/2020 - 2021

 

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-06-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Misstroendeyrkande

 

 

Motivering

 

Den åländska jordförvärvs- och näringsrättslagstiftningen utgör vid sidan av hembygdsrätten grundstenen i det åländska nationalitetsskyddet.

Under åren har många försök gjorts att modernisera lagstiftningen så att den bättre svarar mot rättssamhällets behov, samtidigt som man värnar om språkskydd och principen om åländsk jord i åländska händer. Det har inte låtit sig göras för att det inte funnits en kvalificerad majoritet för förändring.

Frågan kompliceras av att regeringar och ministrar genom åren i enskilda fall gjort politiska bedömningar in casu, och genom detta försvagat systemet så att det i dag måste ifrågasättas om lagstiftningen ens håller en domstolsprövning, om en sådan skulle komma. För tjänstemännen som ska upprätthålla systemet, har det blivit i växande grad obekvämt att regelverk, principdokument och till och med lagstiftning åsidosätts, och att principen om likabehandling inte efterlevs.

Under den förra mandatperioden gjordes en grundlig uppstädning och ett förtydligande om vilka gränsdragningar som är nödvändiga för att upprätthålla våra lagars integritet, med förhoppningen att en reform är på väg.

Det arbetet har inletts, och hittills fortgått i god anda. För näringsrättslagstiftningen finns ett förslag som snart går ut på remiss, och ett förberedande arbete pågår både på tjänstemannanivå och parlamentariskt för att förnya jordförvärvslagstiftningen.

I detta skede väljer vice lantrådet Harry Jansson att fatta beslut om ett jordförvärvstillstånd i strid med gällande lag och praxis, mot tidigare beslut och så att den föredragande tjänstemannen såg sig tvungen att reservera sig mot beslutet.

Beslutet föregicks av ett flertal försök av vice lantrådet att förankra sitt förslag till beslut i den parlamentariska referensgrupp som jobbar med frågan, med självstyrelsepolitiska nämnden och också det egna regeringsblocket. I alla instanser har svaret varit nej, med hänvisning till att landskapsregeringen i stället skyndsamt bör ta fram ny lagstiftning.

Genom beslutet har vicelantrådet satt lagstiftningsarbetet ur spel. Den nya gränsen för när tillstånd kan beviljas är nu den som anges i beslutet. Om lagtinget av någon orsak inte kommer i mål med en reform vilar vårt nationalitetsskydd på ministrars godtycke och ett trasigt system.

Vi undertecknade anser att beslut ska vila på lag, och att reformer som görs i självstyrelsens grundfundament ska göras med eftertanke, med bred parlamentarisk förankring och efter grundliga utredningar.

Vi ser mycket allvarligt på att alla instanser som gett sitt inspel i frågan tydligt gett sin åsikt, men ignorerats, och att vicelantrådet genom sitt agerande sätter lagtingets lagstiftningsmakt ur spel och ringaktar både parlamentarismens principer och tjänstemännens sakkunskap.

Vi har inte förtroende för att vicelantrådet agerar med Ålands bästa för ögonen och förmår se helheten bortom det enskilda ärendet.

Vi ber, med hänvisning till § 27 i lagtingsordningen, att lantrådet ber talmannen befria vice lantrådet Harry Jansson från uppgiften, och utser en minister mer lämpad att inneha posten. Om lantrådet håller fast vid sitt tidigare förtroende för Harry Jansson ber vi att lagtinget förklarar att regeringen inte längre åtnjuter lagtingets förtroende.

Med anledning av det ovan anförda och med stöd av lagtingsordningens 36 § föreslår vi undertecknade

 

att lagtinget ska förklara att lantrådet inte längre har lagtingets förtroende

 

Mariehamn den 7 juni 2021

 

 

Camilla Gunell

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Nina Fellman

 

John Holmberg

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Rainer Juslin

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Simon Påvals