Näringsutskottets betänkande 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Näringsutskottet

1999-12-14

NU0119992000

 

 

 

 

 

 


Mottagare

 

Ålands lagting

 

 

 

 Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland (35/96). Genom förslaget anpassas lagen till den nya stödkartan och de nya stödnivåer som Europeiska gemenskapernas kommission beslutat om beträffande investeringsstöden och som gäller för landskapet från och med den 1 januari 2000. Det föreslås också att ett nytt straffstadgande införs i lagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget godkänns med vissa ändringar. Bland annat föreslår utskottet att det föreslagna straffstadgandet skall utgå men att landskapsstyrelsen vid en framtida översyn av regelverket gällande stöd till näringarna på nytt kan överväga att införa  straffbestämmelser.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att de nu föreslagna ändringarna av näringsstödslagen föranleds av Europeiska gemenskapernas regler beträffande investeringsstöd. Reglerna träder i kraft den 1 januari år 2000 och lagändringen är således brådskande. Framställningen innehåller därför nu i princip endast sådana ändringar av näringsstödslagen som föranleds av EG:s regler. En omfattande översyn av landskapets hela regelverk i fråga om stöd till näringarna har diskuterats och torde kunna bli aktuell inom en relativt snar framtid.

     Utskottet omfattar i princip de av landskapsstyrelsen föreslagna ändringarna till den del de motiveras av ändringar i EG:s regelverk. Enligt utskottets mening finns det dock skäl att  avvakta i fråga om straffbestämmelsen.   

 

Detaljmotivering

 

Ingressen. Ändringarna är av teknisk natur.

 

3 § Ändringen är av språklig natur.

 

6 § Paragrafen reglerar de olika stödnivåerna. I framställningen föreslås att små och medelstora företag i en skärgårds- eller landsbygdskommun skall beviljas investeringsstöd för högst 23 procent och övriga företag för högst 13 procent av de kostnader som anses godtagbara med tanke på syftet med stödet. I Mariehamn kan, enligt framställningen, små företag beviljas investeringsstöd för högst 15 procent samt medelstora företag för högst 7,5 procent av de godtagbara kostnaderna.

     Utskottet konstaterar att de föreslagna nivåerna baseras på EG:s regler om högsta tillåtna stödnivåer. Eftersom det kommit till utskottets kännedom att EG:s stödnivåer baseras bland annat på en kalkylerad ränta som fluktuerar, förekommer det relativt frekventa ändringar av  de olika nivåerna. Utskottet har därför funnit det ändamålsenligt att föreslå att landskapsstyrelsen skall fastställa de olika stödnivåerna i enlighet med Europeiska gemenskapens riktlinjer. I framställningen föreslås i 3a § att landskapsstyrelsen på motsvarande sätt skall fatta beslut som överensstämmer med EG:s rättsregler. Någon ändring i sak avses således inte.

 

8 § Enligt gällande näringsstödslag avses med småföretagsstöd investerings- och startstöd till småföretag. I framställningen föreslås att med småföretagsstöd skall avses endast startstöd till småföretag.

     Enligt utskottet vore det mer ändamålsenligt att frångå begreppet “småföretagsstöd” och i stället enbart använda begreppet “startstöd för småföretag” såsom också föreslås i rubriken till 3 kap. Eftersom “småföretagsstöd” används även i näringsstödslagens 9 §, vilken inte är föremål för ändring i föreliggande framställning, föreslår utskottet dock inte någon ändring av begreppet i själva lagtexten.

 

27a § I framställningen föreslås att i lagen intas ett nytt straffstadgande enligt vilket den som med avsikt vägrar att till landskapsstyrelsen lämna uppgifter som begärts, lämnar felaktiga uppgifter till denna eller hindrar landskapsstyrelsen i sin övervakning skall dömas till böter för brott mot bestämmelserna i näringsstödslag för landskapet Åland om inte strängare straff för gärningen stadgas på annat ställe i lag.

     Utskottet konstaterar att den föreslagna straffbestämmelsen är avsedd att omfatta enbart stöd som avses i näringsstödslagen. Enligt utskottets mening vore det till fördel om  samma regler skulle gälla för alla stöd som utbetalas till näringarna ur landskapets medel.

     Utskottet konstaterar vidare att landskapets behörighet att stadga om straff för överträdelser av landskapslagstiftningen utvidgades genom den nya självstyrelselagen. I enlighet med självstyrelselagens 71 § skall dock den rikslagstiftning som gällde på de överförda områdena innan självstyrelselagen trädde i kraft tillämpas tills dess den upphävts genom landskapslag. Utskottet  konstaterar  att strafflagens bestämmelser om till exempel bedrägeri på så sätt är tillämpliga till dess att de upphävts genom landskapslag. Strafflagens bestämmelse om subventionsbedrägeri (FFS 814/1998) i fråga om näringsstöd  torde dock inte vara tillämplig eftersom bestämmelsen tillkom efter självstyrelselagens ikraftträdande. Trots detta  råder det således inte heller enligt gällande lag avsaknad på straffbestämmelser.

     Mot bakgrund av det som ovan anförts föreslår utskottet att paragrafen nu skall utgå. Utskottet delar dock i princip landskapsstyrelsens uppfattning att ett behov av ytterligare straffbestämmelser på området kan föreligga och anser därför att landskapsstyrelsen vid en kommande översyn av regelverket rörande stöd till näringarna bör se över  straffbestämmelserna och vid behov till lagtinget inkomma med förslag till mer generella regler.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 november 1999 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört avdelningschefen Carin Holmqvist och konsultativa tjänstemannen Linnea Johansson.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Anne-May Pehrsson, vice ordföranden Sjöstrand samt ledamöterna Englund och Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet


att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget med följande ändringar:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland

    

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § 2 mom., 7  och 12 §§ landskapslagen den 2 april 1996 (35/1996),

     ändras 1 § 2 mom., 2 § 2 och 3 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 och  6 §§, rubriken för 3 kap., 8 § 1 mom., 10 §, rubriken för 4 kap., 13 § och 21 § 1 mom. samt

     fogas till 2 § ett nytt 4 mom. samt  till lagen  nya 3a och 27a §§ som följer:

 

1 - 2 §§

     (Lika som i framställningen).

 

3 §

Stödområden

     Landskapet är indelat i tre områden: skärgården, landsbygden och Mariehamns stad, varav de två första utgör stödområden. Till skärgården hör kommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga samt Vårdö (uteslutning) och till landsbygden hör kommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik samt Sund (uteslutning).

 

3a, 4 och 5 §§

     (Lika som i framställningen).

 

6 §

Stödnivåer

     Landskapsstyrelsen fastställer i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsregler de högsta stödnivåer som gäller för olika investeringsstöd i de områden som landskapet enligt 3 § 1 mom. är indelat i.

     (2 mom. utesluts)

 

3 kap.

Startstöd till småföretag

 

     (Lika som i framställningen).

 

8 och 10 §§

     (Lika som i framställningen).

 

4 kap.

Utvecklingsstöd

 

     (Lika som i framställningen).

 

13 och 21 §§

     (Lika som i framställningen).

 

27a §

     (Utesluts).

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

Mariehamn den 14 december 1999

 

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson