Näringsutskottets betänkande 1/2003-2004

Tillhör ärendet: Växtskydd
Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2003-2004

 

Datum

 

Näringsutskottet

2003-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Växtskydd

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 4/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Genom växtskyddslagstiftningen ställs krav på åtgärder för bekämpning av organismer som kan skada odlingsväxter eller produkter av dem. Bestämmelserna är samtidigt ägnade att främja den fria rörligheten för varor inom gemenskapen.

     Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd (91/1995) ändras så att den rikslag om skydd för växters sundhet (FFS 702/2003) som träder i kraft från och med den 1 januari 2004 i huvudsak blir tillämplig också i landskapet. I riket upphävdes genom nämnda lag växtskyddslagen (FFS 1203/1994), som tillsvidare är tillämplig i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar den i framställningen föreslagna lagändringen utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget föranleds av att den rikslag som är tillämplig med stöd av gällande blankettlag upphör att gälla från och med årsskiftet. Rikslagen ersätts av en ny lag som beaktar den nya grundlagens stadganden om att bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter skall utfärdas genom lag och inte genom förordning. Landskapsstyrelsens lagförslag är således närmast lagtekniskt och det medför inga större ändringar i sak varför utskottet inte har något att invända mot förslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 december 2003 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört växtskyddsinspektören Annika Hollsten, jordbruksinspektören Stefan Isaksson och lagberedaren Olle Ekström.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Anders Englund, vice ordföranden Brage Eklund, ledamöterna Raija-Liisa Eklöw och Fredrik Karlström samt ersättaren Runar Karlsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 december 2003

 

 

Ordförande

 

 

Anders Englund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson