Näringsutskottets betänkande 3/2003-2004

Tillhör ärendet: En realistisk turiststatistik
Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2003-2004

 

Datum

 

Näringsutskottet

2004-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

En realistisk turiststatistik

·       Hemställningsmotion nr 9/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

I ltl Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att tonvikten i ÅSUB:s turiststatistik liksom marknadsföringen av densamma läggs på de turister som realt besöker Åland och övernattar i landskapet och sekundärt på de turister som aldrig stiger iland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) uppgör statistik över antalet inresande till Åland samt över inkvartering i hotell i landskapet. Frågan om möjligheten att uppgöra en mera detaljerad statistik över de inresande har länge diskuterats inom ÅSUB men frågan är av flera orsaker komplicerad.

     Utskottet konstaterar att den mer detaljerade statistiken i princip förutsätter en överenskommelse med berörda rederier men en sådan uppgörelse har hittills inte kunnat nås. Statistiklagen för landskapet Åland ålägger näringsidkare i landskapet viss skyldighet att till ÅSUB lämna uppgifter om bland annat ekonomin. Eftersom antalet rederier som trafikerar Åland är begränsat uppstår det dock lätt problem i samband med publiceringen av en mer detaljerad inresandestatistik eftersom det föreligger risk för röjande av företagshemligheter. Därtill torde skyldigheten att lämna uppgifter inte omfatta utomåländska rederier.

     Utöver problemen med risken för röjande av företagshemligheter konstaterar utskottet att det föreligger vissa tekniska hinder för en mer detaljerad statistik. Det finns idag rederier som för datoriserad statistik över de resande och som därför vet hur deras passagerare reser medan andra rederier sköter passagerarregistreringen manuellt varför stora åtgärder skulle krävas för statistikföringen. Dessutom kan det konstateras att samtliga uppgifter som skulle krävas för att uppgöra en ”turiststatistik” inte ges vid passagerarregistreringen. Det går till exempel inte att på basen av dessa uppgifter avgöra om de resande är ”turister” eller exempelvis ålänningar, bortaålänningar eller åländska studerande. Det går inte heller att få fram uppgifter om hur länge sådana resande som åker till Åland med ett rederi och tillbaka med ett annat har stannat i landskapet. Därtill skulle de gränsdragningar som krävs för att definiera vilka besökare som är turister vara svår.

     Utskottet konstaterar att den befintliga inresandestatistiken som förts under lång tid ändå har ett visst värde eftersom den, tillsammans med inkvarteringsstatistiken, utvisar trender i turistnäringen. Dessutom utvisar det totala antalet inresande en potential för den landbaserade turistnäringen.

Utskottet anser därtill att landskapsstyrelsen bör överväga möjligheten att utveckla inkvarteringsstatistiken så att den omfattar exempelvis övernattningar även hos stugägare som har färre stugor än fem.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 mars 2004 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört statistikern Iris Åkerberg från Ålands statistik- och utredningsbyrå samt administrative direktören Sune Häggblom vid Vikingline Marketing.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Brage Eklund, medlemmarna Carina Aaltonen, Fredrik Karlström och Raija-Liisa Eklöw samt ersättaren Runar Karlsson.

     Utskottet utsåg vice ordföranden Brage Eklund att presentera betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 9/2003-2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 maj 2004

 

 

Vice ordförande

 

 

Brage Eklund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson