Näringsutskottets betänkande 4/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Näringsutskottet

2000-04-11

NU0419992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Näringsutskottets betänkande om

Sänkning av kommunalskatten för samfund

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 12/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att kommunalskattelagen för landskapet Åland ändras så att kommunalskattesatsen för samfund samt för samfällda förmåner sänks från 11,20 till 10,8025 procent. Denna skattesats skall dock vara 10,5531 procent vid beskattningen för skatteåret 2000. Ändringarna hör samman med ändringar i rikslagstiftningen genom vilka statsskatten höjts.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag men önskar dock påtala vikten av att berörda kommuner kompenseras så att förändringen blir kostnadsneutral även på sikt.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 mars 2000 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Pehrsson, vice ordföranden Sjöstrand samt ledamöterna Englund, Lindholm och Sarin Grufberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 11 april 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson