Näringsutskottets betänkande 6/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Näringsutskottet

2001-04-25

NU0620002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Näringsutskottets betänkande om

Ny landskapslagstiftning om Ålands skogsvårdsförening

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 5/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om Ålands skogsvårdsförening. Lagen är avsedd att ersätta landskapslagen om skogsvårdsföreningar. Syftet med lagförslaget är att modernisera regleringen dels av skogsvårdsföreningen, dels av skogsvårdsavgiften. En följdändring av 6 § landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder föreslås dessutom.

     Enligt förslaget skall skogsägarna automatiskt bli medlemmar i skogsvårdsföreningen om de inte avböjer medlemskap. I framställningen föreslås vidare att grunden för skogsvårdsavgiften ändras. Den föreslås delas upp i en grundavgift som betalas per skogsägare och en arealavgift som betalas per hektar skogsmark. Uppbörden av avgiften, som tidigare handhafts av skattemyndigheten, föreslås skötas av landskapsstyrelsen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsstyrelsens motiveringar i framställningen föreslår utskottet att lagförslagen antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Behovet av ny lagstiftning är i första hand föranlett av att beräkningsgrunderna för skogsvårdsavgiften måste ändras. Hittills har avgiften baserats på skogsmarkens beräknade avkastning. Skogsvårdsavgiften skall enligt förslaget beräknas utgående från ett medeltal av medelrotpriset på virke i landskapet under de tre föregående åren. Skogsägare som äger mindre än två hektar skogsmark skall inte vara skyldiga att betala skogsvårdsavgift.

     Enligt lagförslaget är de skogsägare som är skyldiga att betala skogsvårdsavgift automatiskt medlemmar i föreningen om de inte avböjer medlemskap. Medlemskapet avbryts genom en skriftlig anmälan till föreningen.

     Det automatiska medlemskapet förutsätts medföra ett ökat antal medlemmar. Mot bakgrund av det arbete som syftar till att möjliggöra certifiering av skogsbruket i landskapet är detta viktigt. Ålands Skogsvårdsförening fungerar som huvudman och koordinator i arbetet med att förbereda en framtida certifiering. Enligt utskottet är certifieringen av de åländska skogarna nödvändig. Efterfrågan på certifierade skogsprodukter ökar samtidigt som marknadsvillkoren för ocertifierat virke försämras.

     Utskottet konstaterar slutligen att Ålands skogsvårdsförening är en offentligrättslig förening med uppgifter som gagnar samhälleliga intressen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 mars 2001 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Diana Mörn, landskapsforstmästaren Mikael Sandvik och styrelseordföranden i Ålands skogsvårdsförening Klas Mörn.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Pehrsson, vice ordföranden  Sjöstrand samt ledamöterna Englund, Lindeman och Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen oförändrade.

 

 

 

Mariehamn den 25 april 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson