Nordiska rådets berättelse 1/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Nordiska rådets berättelse

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BERÄTTELSE nr 1/2002-2003

 

Datum

 

Ålands delegation i Nordiska rådet

2003-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands delegations i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.3.2001-31.12.2002

 

 

Med hänvisning till 6 §' landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet (25/84) överlämnar härmed Ålands delegation i Nordiska rådet till lagtinget berättelsen över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet under perioden l mars 2001 till 31 december 2002. Berättelsen omspänner nästan två år eftersom delegationen inte avlämnade någon berättelse under 2002. Delegationen har i samband med behandlingen av denna redogörelse beslutat att berättelserna i fortsättningen bör omspänna kalenderåret.

     Berättelsen omfattar endast de av lagtinget utsedda ledamöternas verksamhet i Nordiska rådet. Landskapsstyrelsens arbete i Nordiska ministerrådet och i ämbetsmannakommittéerna redovisas i annat sammanhang.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2003

 

 

Ordförande

 

 

Ragnar Erlandsson

 

 

Sekreterare

 

Marine Holm-Johansson

 


 

INNEHÅLL

Ålands representation i nordiska samarbetet3

Av lagtinget valda medlemmar:3

Personliga suppleanter:3

Av landskapsstyrelsen utsedda medlemmar3

Deltagandet i Nordiska rådet4

Deltagande i arbetsgrupper4

Delegationens verksamhet under 2001. 4

Delegationens verksamhet under 2002. 5

Åländska initiativ i Nordiska rådet6

Arbetsgrupp för konfliktförebyggande civil krishantering. 6

Arbetsgrupp om EU:s regionalpolitik i Norden. 6

Medlemsförslag om förhindrande av utsläpp till luft och vatten från fartyg i trafik på Östersjön  7

Deltagande i möten och konferenser7

Under perioden aktuella frågor8

Det nordiska samarbetets 50-årsjubileum. 8

Internationellt samarbete. 9

Nordiska rådets 53:a session. 9

Allmänt9

Rekommendationer10

Deltagande från Åland. 10

Nordiska rådets 54:a session. 10

Allmänt10

Rekommendationer11

Deltagande från Åland. 11

Bilagor:12


Ålands representation i nordiska samarbetet

 

Ålands delegation i Nordiska rådet på det sätt som förutsätts i landskapslagen om Ålands representation Åland har under den aktuella perioden i det nordiska samarbetet representerats av i Nordiska rådet (25/84). Delegationen består dels av de av lagtinget valda medlemmarna jämte suppleanter, dels av de av landskapsstyrelsen utsedda representanterna.

     Under perioden har delegationen med stöd av 2-4 §§ i ovan nämnda landskapslag bestått av följande personer:

 

Av lagtinget valda medlemmar:

 

Olof Erland, lagtingsledamot

(t.o.m. 4.4.2001, ordförande)

Karl-Göran Eriksson, lagtingsledamot

(t.o.m. 4.4.2001)

Hasse Svensson, lagtingsledamot

(4.4-1.11.2001, ordförande)

Harriet Lindeman, lagtingsledamot

(fr.o.m. 4.4.2001, återvald 4.11.2002)

Ragnar Erlandsson, lagtingsledamot

(fr.o.m. 1.11.2001, återvald 4.11.2002, ordförande)

 

Personliga suppleanter:

 

Lasse Wiklöf, lagtingsledamot

(för Erland t.o.m. 4.4.2001,

för Svensson t.o.m. 1.11.2001, för Lindeman fr.o.m. 1.11.2001, återvald 4.11.2002)

Gun-Mari Lindholm, lagtingsledamot

(för Lindeman t.o.m. 4.4.2001)

Hasse Svensson, lagtingsledamot

(för Erlandsson fr.o.m. 1.11.2001, återvald 4.11.2002)

 

Av landskapsstyrelsen utsedda medlemmar

 

Sammansättning t.o.m. 28.03.2001

 

Roger Nordlund, lantråd

Olof Salmén, vicelantråd

Gun Carlson, landskapsstyrelseledamot

Roger Jansson, landskapsstyrelseledamot

Runar Karlsson, landskapsstyrelseledamot

Harriet Lindeman, landskapsstyrelseledamot

Sundman, Danne, landskapsstyrelseledamot

 

Sammansättning fr.o.m 29.03.2001

 

Roger Nordlund, lantråd

Olof Erland, vicelantråd

Gun Carlson, landskapsstyrelseledamot

Ritva Sarin-Grufberg, landskapsstyrelseledamot

Sune Eriksson, landskapsstyrelseledamot

Runar Karlsson, landskapsstyrelseledamot

 

Under perioden fungerade Roger Nordlund som samarbetsminister i Nordiska rådet fram till den 28 februari 2002, då landskapsstyrelsen utsåg Olof Erland till samarbetsminister.

 

Deltagandet i Nordiska rådet

 

Med stöd av lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet (170/60) utgör Ålands delegation tillsammans med de medlemmar i Nordiska rådet som utses av riksdagen samt de av regeringen utsedda representanterna, Finlands delegation i Nordiska rådet.

     Delegationens ordförande Hasse Svensson (t.o.m. den 1 november 2001) deltog under sin ordförandeskapsperiod i fem möten i Finlands delegation. Delegationens ordförande Ragnar Erlandsson (fr.o.m. den 1 november 2001) har under perioden deltagit i sex möten i Finlands delegation. Rådsmedlemmen Harriet Lindeman har deltagit i ett möte i Finlands delegation och suppleanten Lasse Wiklöf har deltagit i 3 möten. Delegationens medlemmar har dessutom deltagit i utskottsmöten, arbetsutskottsmöten samt i Nordiska rådets plenarförsamlings möten.

     Fram till den 4 april 2001 var lagtingsledamoten Olof Erland medlem i Europautskottet och Kontrollkommittén. Han var dessutom suppleant i Nordiska Kulturfonden, utsedd av Nordiska rådet vid rådets session i Reykjavik år 2000. Lagtingsledamoten Karl-Göran Eriksson var fram till samma tidpunkt medlem i Nordenutskottet samt deltog även i Finlands delegations arbetsutskott.

     Mellan den 4 april och den 1 november 2001 var lagtingsledamoten Hasse Svensson medlem i Europautskottet. Hasse Svensson har under perioden dessutom varit suppleant i Nordiska Kulturfonden.

     Lagtingsledamoten Harriet Lindeman har mellan den 4 april och 31 december 2001 varit medlem i Nordenutskottet. Från den 1 januari 2002 är Harriet Lindeman medlem i Välfärdsutskottet.

     Lagtingsledamoten Ragnar Erlandsson har mellan den 1 november och 31 december 2001 verkat som medlem i Nordenutskottet. Efter den 1 januari 2002 är han medlem i Kultur- och utbildningsutskottet. Ragnar Erlandsson är av delegationen utsedd att representera Ålands delegation i Finlands delegations arbetsutskott. Vidare har Ragnar Erlandsson under 2002 varit ordförande för Nordiska rådets valkommitté.

 

Deltagande i arbetsgrupper

 

Lagtingsledamoten Olof Erland tog initiativ till tillsättandet av två arbetsgrupper, omkonfliktförebyggande civil krishantering och om EU:s regionalpolitik, som under 2001 överlämnade sina rapporter till Europautskottet respektive Presidiet. Olof Erland deltog i arbetsgruppernas arbete fram till april 2001 då han blev ledamot av landskapsstyrelsen.

     Hasse Svensson har deltagit i arbetsgruppen för en nordisk charter för små innovativa verksamheter, igångsättare och självständiga uppfinnare. Hasse Svensson har under perioden dessutom varit suppleant i Nordiska kulturfondens styrelse och deltagit i arbetsgruppen om konfliktförebyggande civil krishantering.

     Både Ragnar Erlandsson och Harriet Lindeman har under perioden deltagit i en arbetsgrupp som skall granska barns och ungas situation i Norden och närområdena med en speciell tonvikt på barn och ungas situation på Grönland. Arbetsgruppen förväntas avlägga rapport sommaren 2004.

 

Delegationens verksamhet under 2001

 

Delegationen har under perioden 1 mars till 31 december 2001 hållit sex sammanträden. Vikarierande utskottssekreteraren Arne Selander har under denna period fungerat som föredragande för delegationen.

     Den 23 april stod Ålands delegation värd för ett seminarium om civil krishantering i Mariehamn. Seminariet ordnades inom ramen för arbetet med en rapport om civil krishantering och konfliktförebyggande arbete som en arbetsgrupp i Europautskottet fått i uppdrag att utarbeta.

     Finlands delegation i Nordiska rådet höll möte på Åland den 13-14 maj. Förutom mötet som hölls i Självstyrelsegården ingick i programmet besök till Ålands Fredsinstitut och Tjudö Vingård.

     Vidare arrangerade delegationen under hösten ett seminarium med den norska miljöorganisationen Bellona som fått ta emot Nordiska rådets natur- och miljöpris år 2000.

     Med anledning av arbetet med en ny utskottsstruktur i Nordiska rådet samt rapporten ”Ny nordisk dagordning” hölls en debatt i lagtinget om det framtida nordiska samarbetet på hösten.

     Delegationen var även under året sysselsatt med att planera olika aktiviteter som skulle genomföras under jubileumsåret 2002.

     Under ett av sina möten behandlade delegationen förslag till kompletteringar av den resolutionstext som skulle antas vid den parlamentariska Östersjökonferensen i Greifswald 2-4 september. Ordföranden i delegationen deltog i konferensen.

     I samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn 29 oktober - 1 november 2001 tog delegationen initiativ till ett möte med de övriga självstyrande områdena. Under detta möte fick den åländska delegationen bl.a. information om Färöarnas och Grönlands strävanden att få bilda självständiga delegationen i Nordiska rådet.

     Delegationens sekretariat har även biträtt rådets sekretariat i beredningen av t.ex. utskottsbetänkande när det gäller införskaffandet av uppgifter om åländska förhållanden. Remissyttranden har bl.a. begärts angående medlemsförslag från åländska organisationer och institutioner. Inkomna och vidaresända remissyttranden från 2001 finns redovisade i bilaga 1.

 

Delegationens verksamhet under 2002

 

Under perioden 1 januari till den 31 december 2002 har delegationen sammanträtt fem gånger. Utskottssekreterare Marine Holm-Johansson har fungerat som föredragande under dessa möten.

     Ett gemensamt möte med självstyrelsepolitiska nämnden hölls den 1 februari 2002. Under mötet diskuterades bl.a. hur informationsutbytet mellan delegationen och lagtinget  kan förbättras.

     Ett flertal av delegationens aktiviteter under året genomfördes med anledning av Nordiska rådets 50 års jubileum. Tillsammans med Föreningen Norden på Åland och Nordens Institut på Åland deltog delegationen i Köpmannamässan i Baltichallen under vårvintern med en gemensam nordisk monter med information om nordiskt samarbete i olika former. Förutom personal deltog även delegationens medlemmar aktivt i montern.

     På Nordens dag, lördagen den 23 mars, arrangerade delegationen ett jubileumsseminarium i Självstyrelsegården med ett antal gästföreläsare, däribland Ole Norrback som var aktuell med rapporten Nordbornas rättigheter.

     Höjdpunkten på jubileumsfirandet var ett nordiskt gästabud på restaurang Nautical i samarbete med Föreningen Norden på Åland och Nordens Institut på Åland. Gästabudet ägde rum även det rum den 23 mars. Bland gästerna var bland annat nordiska rådets president Outi Ojala.

     Finlands delegation höll möte på Åland den 20 maj. På programmet stod förutom mötet ett besök till Husö biologiska station. Där informerades om regeringens program för skydd av Östersjön. Stationens föreståndare Johanna Mattila informerade om övergödningssituationen i Östersjön. Hon berättade dessutom om stationens samarbete med landskapsstyrelsen samt stationens övriga verksamhet. En av huvudpunkterna på delegationens möte i Självstyrelsegården var att diskutera miljösituationen i Östersjön. Lasse Wiklöf föreslog att den Finländska delegationen skulle väcka ett medlemsförslag angående åtgärder för att förhindra utsläpp från fartygstrafiken. Initiativet togs väl emot och Lasse Wiklöf fick i uppdrag att formulera ett utkast till medlemsförslag.

     I maj gav delegationen ett utlåtande till Finlands delegation angående en åländsk ansökan ett journaliststipendium. Medlen som fördelas till journaliststipendierna delas upp nationsvis och journalister från de självstyrande områdena får söka till den nationella delegationen. Ålands delegation förordade ansökan som också senare beviljades i Finlands delegation.

De nordiska ambassadörerna i Finland besökte Åland den 13 september. I samband med besöket stod delegationen värd för ett seminarium med ambassadörerna som talare.

     I slutet på året distribuerade delegationen skolmaterial om det nordiska samarbetet till mellanstadiet i samtliga åländska grundskolor. Skolmaterialet hade tagits fram av Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn med anledning av 50-årsjubileet. Skolpaketen innehöll bl.a. en video, lärarhandledningar samt elevhäften.

     Inkomna och vidaresända remissyttranden från 2002 finns redovisade i bilaga 2.

 

Åländska initiativ i Nordiska rådet

 

Arbetsgrupp för konfliktförebyggande civil krishantering

 

I augusti 2000 väckte den vänstersocialistiska gruppen inom Nordiska rådet ett medlemsförslag om konfliktförebyggande åtgärder och civil krishantering i Europa (A 1234/p). Med anledning av detta förslag tillskrev Ålands delegation Nordiska rådets presidium och uttalade sitt intresse att åta sig att vara värd för en temakonferens eller ett seminarium i ämnet. I skrivelsen lyfte delegationen fram Åland som ett demilitariserat och neutralt område i Östersjön, med ett fredsinstitut som är verksamt inom frågor som säkerhetspolitik, autonomier och minoriteter inom bland annat Östersjöområdet.

     Vid Presidiets möte den 6 november 2000 beslutande man att tillsätta en arbetsgrupp för konfliktförebyggande civil krishantering. Till arbetsgruppens ordförande valdes lagtingsledamoten Olof Erland. Kimmo Kiljunen vid Finlands delegation övertog ordförandeskapet i arbetsgruppen den 23 april eftersom Olof Erland hade invalts som ledamot av Ålands landskapsstyrelse.

     Arbetsgruppen organiserade ett seminarium den 23 april 2001 i Mariehamn. Syftet med seminariet var att ge en aktuell bild av den konfliktförebyggande verksamheten och civila krishanteringen i Europa mot bakgrund av den nya säkerhetssituationen och det utvidgade säkerhetsbegreppet. Arbetsgruppen utarbetade en rapport som godkändes av presidiet den 25 september 2001. I enlighet med presidiets betänkande om medlemsförslaget antog Nordiska rådet en rekommendation, A1234/p bilaga 3 under sessionen i Köpenhamn.

 

Arbetsgrupp om EU:s regionalpolitik i Norden

 

Lagtingsledamoten Olof Erland föreslog i november 2000 att Europautskottet skulle utreda hur EU:s regionalpolitik fungerar i de nordiska länderna. En arbetsgrupp tillsattes för att utarbeta en rapport till underlag för eventuella beslut om gemensamma nordiska åtgärder inom EU. Olof Erland utsågs till ordförande för arbetsgruppen. Enligt en överenskommelse mellan Ålands delegations sekretariat och rådssekretariatet i Köpenhamn skulle Ålands delegationssekreterare Marine Holm-Johansson fungera som sekreterare för arbetsgruppen.

     Arbetsgruppen inledde sitt arbete i mars 2001 i Stockholm då sakkunniga hördes. Olof Erland frånträdde därefter ordförandeskapet i samband med att han utsågs till ledamot av landskapsstyrelsen.

     Arbetsgruppen fortsatte sitt arbete under ledning av Lennart Daléus, rådsmedlem i den svenska delegationen i Nordiska rådet. Arbetsgruppen färdigställde en slutrapport i oktober 2002. Rapporten godkändes därefter av Europautskottet som överlämnade ett utskottsförslag på basen av rapporten till Nordiska rådets presidium. Presidiet beslöt i sin tur att utforma en framställning med ett antal rekommendationer riktade till de nordiska ländernas regeringar i enlighet med Europautskottet och arbetsgruppens förslag, bilaga 4. Framställningen antogs av rådet under rådets session i Helsingfors den 28-31 oktober 2002. I korthet rekommenderar Nordiska rådet de nordiska ländernas regeringar till gemensamma åtgärder för att på olika sätt möjliggöra en regionalpolitik som är bättre anpassad till de nordiska ländernas förhållanden.

 

Medlemsförslag om förhindrande av utsläpp till luft och vatten från fartyg i trafik på Östersjön

 

I samband med Finlands delegations möte på Åland i maj 2002 föreslog Lasse Wiklöf, suppleant i delegationen, att Finlands hela delegation i Nordiska rådet skulle enas om ett medlemsförslag angående åtgärder för att förhindra utsläpp från fartygstrafiken i Östersjön. Delegationen ställde sig positiv till förslaget och Wiklöf fick i uppdrag att formulera ett förslag. Hösten 2002 fanns ett förslag som hela delegationen kunde omfatta, bilaga 5. Medlemsförslaget lämnades in och remitterades sedan till Miljö- och Naturresursutskottet för utskottsbehandling. Utskottets förslag till beslut förväntas bli färdigt till rådets session i Oslo 2003.

 

Deltagande i möten och konferenser

 

Lagtingsledamoten Hasse Svensson deltog under Kieler Woche den 16-18 juni 2001 i ett möte för parlamentsledamöter från de nordiska länderna, Östersjöländerna samt de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland. Temat för mötet var "Perspektiven för Kaliningradområdet inom ramen för EU:s östutvidgning.

     Vid den parlamentariska Östersjökonferensen i Greifswald, 3-4 september 2001 deltog Hasse Svensson som Nordiska rådets representant. Rubrikerna för de olika sessionerna var: Regionalt samarbete i Östersjöregionen, Säkerhet för fartyg och sjöleder, Profil och konturer av ett medborgarsamhälle, formgivet av unga människor, Medborgarsamhället - stabil demokratis ryggrad samt Politiska och rättsliga grunder för ett medborgarsamhälle.

     Vid den parlamentariska Östersjökonferensen i St.Petersburg den 30 september till den 1 oktober 2002 deltog Lasse Wiklöf (suppleant i Ålands delegation i NR) och Folke Sjölund som representanter för Ålands lagting. Som uppföljning på konferensen i Greifswald 2001 behandlades fartygstrafiken i Östersjön och till den kopplade miljöfrågor. Vidare tog frågor knutna till EU:s utvidgning österut stort utrymme.

     Ordföranden Ragnar Erlandsson deltog som Nordiska rådets representant från kultur- och utbildningsutskottet i ett seminarium på Saaremaa i juni 2002.  Seminariet arrangerades av Baltiska församlingens kultur-, utbildnings- och forskningsutskott och temat var små kulturers språk och kulturarv i globalisering.

     I Stortinget hölls i början på april en temakonferens med rubriken "Bärkraftig utveckling - en ny kurs för Norden” I konferensen deltog även representanter från de nationella fackutskott som berördes av de frågor som konferensen behandlade. Även från Ålands lagting deltog några representanter från näringsutskottet.

     I april 2002 höll Nordiska rådet ett temamöte om ”Nordisk Demokrati 2020.” Till temakonferensen var förutom de ordinarie medlemmarna även nationella fackutskott inbjudna att delta. Från lagtinget deltog förutom rådsmedlemmarna även representanter från lagutskottet

     Delegationssekreteraren har slutligen deltagit i de månatliga sekretariatsmötena för delegationssekretariaten. Vid dessa möten har bl.a. ärenden som tas upp på presidiets och rådsorganens möten beretts. Dessutom har delegationens sekreterare deltagit i rådets session och konferenser. Delegationssekreteraren har i regel följt mötena i rådets presidium där Åland saknar representation samt vid behov biträtt delegationens medlemmar vid nordiska möten.

 

Under perioden aktuella frågor

 

Under 2001 präglades arbetet i Nordiska rådet i hög grad av arbetet med en omstrukturering av rådet och en ny strategi för rådets verksamhet. Vid sessionen i Köpenhamn antogs ”Den nya nordiska dagordningen” som dels innebar en ny utskottsstruktur och en prioritering inom de nordiska samarbetsområdena, se nedan under rubriken Nordiska rådets 53:e session.

     Miljöfrågorna fick också en framträdande roll under 2001 genom temamötet ”Ett bärkraftigt Norden”, som hölls i Oslo 3-4 april 2001. Inför konferensen lade Nordiska ministerrådet fram ett nytt nordiskt miljöhandlingsprogram och en strategi 2001-2020 för en bärkraftig utveckling på nordisk nivå och för nordiska insatser för att bidra till en bärkraftig utveckling i Nordens närområden. De båda ministerrådsförslagen behandlades vid en extra session i Kungälv den 26 juni 2001. Vid denna extrasession antogs omfattande rekommendationer angående de båda ministerrådsförslagen.

     Vid Nordiska rådets temakonferens i Reykjavik 15-16 april 2002 ”Nordisk Demokrati 2020” lyftes demokratifrågor upp på agendan. Under konferensen diskuterades bl.a. representativ demokrati, demokrati för nya invånare såsom invandrargrupper, lågt valdeltagande, den nordiska modellen för demokrati och demokratin i EU.

     Under 2002 lades slutrapporten ”Nordbornas rättigheter” fram av Ole Norrback. Den resulterade i ett ministerrådsförslag om uppföljning av Nordbornas rättigheter. I syfte att konkretisera arbetet och driva arbetet vidare med att riva gränshindren mellan de nordiska länderna utsåg ministerrådet dessutom den tidigare statsministern Poul Schlüter att leda arbetet. På rådssidan tillsattes en referensgrupp för att bereda ett betänkande över ministerrådsförslaget. Betänkandet godkändes av presidiet och behandlades av rådet vid den 54:e sessionen i Helsingfors.

     I bilagorna 6 och 7 finns förteckningar över de rekommendationer, yttranden och interna beslut som Nordiska rådet antagit under 2001 och 2002.

 

Det nordiska samarbetets 50-årsjubileum

 

Under 2001 pågick en intensiv planering för de olika evenemang och aktiviteter som skulle äga rum under jubileumsåret 2002. Huvudmålgruppen för jubileumsfirandet utgjordes av barn och unga i Norden. En målinriktad informationsinsats om det nordiska samarbetet genomfördes. Detta förverkligades genom att ett omfattande undervisningsmaterial bestående av lärarvägledning, elevhäften, nordiska flaggor som klistermärken, bokmärken, cd-rom skivor och en video togs fram och spreds till skolor i hela Norden. En skrivartävling för ungdomar under 25 ordnades dessutom och stöd gavs till en nordisk skolidrotts festival. I festivalen deltog barn och ungdomar från de nordiska och baltiska länderna.

     Bland övriga jubileumsaktiviteter kan nämnas produktionen av en jubileumsbok ”Nordiska rådet 50 år – nordisk nytta?” utdelningen av ett nordiskt filmpris under jubileumssessionen, ett ”nordiskt torg” för olika nordiska ideella organisationer under session samt en mycket festlig och högtidlig jubileumssession med gäster från de nordiska kungahusen.

     Förutom de gemensamma evenemangen uppmärksammade de olika länderna jubileet med egna evenemang. Ålands delegations jubileumsaktiviteter beskrivs ovan under rubriken Delegationens verksamhet.

 

Internationellt samarbete

 

Nordiska rådet har liksom tidigare år medverkat i olika internationella möten och aktiviteter.

     Nordiska rådets president besökte tillsammans med en delegation både Statsduman och Federationsrådet i Moskva den 5-6 mars 2001. På dagordningen stod bl.a. den Nordliga Dimensionen, parlamentariskt Östersjösamarbete och Kaliningrad.

     Tillsammans med den ryska Statsduman och Karelens legislativa församling ordnades en internationell konferens om den Nordliga Dimensionen i Petrozavodsk 14-16 juni. Vid konferensen diskuterades miljö- och hälsofrågor i Karelen, investeringar samt Nordiska Ministerrådets närområdesstrategi.

     Den 10:e parlamentariska Östersjökonferensen hölls 3-4 september 2001 i Greifswald, Tyskland. Nordiska rådets sekretariat har även under detta år fungerat som sekretariat för de parlamentariska Östersjökonferensen.

     Den 16-17 mars genomfördes en plenarsession i Benelux Inter-parlamentariska Konsultativa Församling, Luxemburg. Till sessionen var representanter från Nordiska rådet och Baltiska församlingen inbjudna.

     Rådets arbetsgrupp för konfliktförebyggande och civil krishantering utarbetade en rapport under året. Material insamlades och kontakter togs till relevanta aktörer, såsom FN, OSCE, EU, NATO/PfP. I mars hölls ett endagsseminarium i Mariehamn med inbjudna föreläsare. Arbetsgruppens rapport samt förslag till betänkande över medlemsförslaget 1234/p lades fram och godkändes av presidiet i september. Vid Nordiska rådets session i Köpenhamn i oktober 2001 antogs presidiets rekommendationer rörande konfliktförebyggande och civil krishantering.

     Presidiet tillsatte under 2001 en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med den Nordliga dimensionen. Gruppen arrangerade möten med parlamentariker och tjänstemän från EU-parlamentet, representanter för Barentsrådets sekretariat och Barents regionråd, Finska utrikesministeriet samt representanter för Nordiska Investeringsbanken. Kontakter togs även med representanter från det svenska ordförandeskapet samt med representanter för Arktiska rådet, Östersjöstaternas råd, OECD samt med Nordiska ministerrådet. En rapport lades fram vid Nordiska rådets session i Köpenhamn i oktober 2001.

 

Nordiska rådets 53:a session

 

Allmänt

 

Nordiska rådets 53:a session hölls i Köpenhamn den 29-31 oktober 2001. Under sessionens övergripande teman medborgarskydd, mediapolitik, public service-TV, gränsregionalt samarbete, nordisk arbetsmarknad i förändring, näringspolitik och uthållig utveckling togs ett stort antal frågor upp som under perioden behandlats av utskotten och som nu ledde till rekommendationer riktade till ministerrådet och de nordiska regeringarna. I inledningen diskuterade rådet dessutom utgående från rapporten ”Ny nordisk dagsordning” nya strategiska satsningar för det nordiska samarbetet, en ändring av rådets utskottsstruktur och arbetsordning. De fem prioriterade huvudområdena för samarbetet är teknologisk utveckling, särskilt informationssamhällets frågeställningar och spetsforskning, välfärd inklusive nordbors rättigheter och möjligheter att leva, arbeta och studera i ett annat nordiskt land samt demografi- och migrationsfrågor, den inre marknaden i Norden inklusive samarbete för att avlägsna gränshinder, samarbete med grannländer och regioner samt miljö och hållbar utveckling. Till dessa fogade rådet även konsumentpolitik och livsmedelssäkerhet. Utskottsstrukturen beslöt ändras så att de tidigare Norden-, Europa- och Närområdesutskottet ersätts av fem specialutskott. Dessa är kultur- och utbildningsutskottet, välfärdsutskottet, medborgar- och konsumentutskottet, miljö- och naturresursutskottet och näringsutskottet. Utskotten kall handlägga och bereda frågor inom sina respektive sakområden utgående från både ett Norden-, närområdes- och europaperspektiv.

 

Rekommendationer

 

De rekommendationer, yttranden samt interna beslut som rådet antog under sessionen framgår av bilaga 6.

 

Deltagande från Åland

 

I sessionen deltog för Ålands lagting delegationens ordförande Olof Erland, vice talman Ragnar Erlandsson och lagtingsledamoten Karl-Göran Eriksson samt för Ålands landskapsstyrelse lantrådet Roger Nordlund, vicelantrådet Olof Salmén och landskapsstyrelseledamöterna Gun Carlson och Danne Sundman.

     I debatten under sessionen deltog delegationens ordförande Olof Erland, lantrådet Roger Nordlund och landskapsstyrelseledamöterna Gun Carlson och Danne Sundman. De tal och inlägg som åländska representanter gjorde under sessionen återfinns i bilaga 8.

 

Nordiska rådets 54:a session

 

Allmänt

 

Jubileumssessionen hölls i Helsingfors den 29-30 oktober 2002. Statsöverhuvuden från alla de nordiska länderna var inbjudna att delta i den högtidliga invigningen av sessionen. Den festliga inramningen av sessionen hindrade dock inte rådets sedvanliga behandling av ärenden som presidiet och fackutskotten berett inför sessionen. Rubriker för ämnesblocken var Nordbornas rättigheter och vardagsintegration, EU:s regionalpolitik, rasism-integration, arbetsmarknad- skattekonkurrens-finans, kultur-kommunikation-mobilitet-forskning, bärkraftig utveckling, människohandel och kriminalitet samt patienträttigheter-barnskydd.

     Delegationens ordinarie medlemmar Ragnar Erlandsson och Harriet Lindeman, agerade vardera i debatten som talesmän för sina utskott och partigrupper.

     Långa och svåra politiska förhandlingar föregick valet av ny president under sessionen. Den åländska delegationens ordförande Ragnar Erlandsson spelade en nyckelroll såsom ordförande i valkommittén under dessa förhandlingar. Valkommittén sammanträdde inte mindre än fyra gånger under jubileumssessionen i Helsingfors. Nordiska rådet valde norrmannen Inge Lønning till ny president för rådet.

     Under sessionen i Helsingfors inbjöd delegationen representanter för de övriga självstyrande områdena till en mottagning i Ålandskontoret. Mottagningen var välbesökt och gav möjlighet till informella diskussioner mellan de självstyrande områdenas representanter. Även talmännen från de självstyrande områdena gästade mottagningen.

     Landskapsstyrelsens utställning Åland och EU fanns med bland de utställningar som visades i riksdagshuset under sessionen.

 

Rekommendationer

 

Ett stort antal rekommendationer riktade till Nordiska ministerrådet och de nordiska ländernas regeringar antogs, se bilaga 7.

 

Deltagande från Åland

 

Från delegationen deltog ordföranden Ragnar Erlandsson, lagtingsledamoten Harriet Lindeman och lagtingsledamoten Hasse Svensson, suppleant för Ragnar Erlandsson. Från landskapsstyrelsen deltog lantrådet Roger Nordlund, vicelantrådet Olof Erland samt landskapsstyrelseledamöterna Gun Carlson, Sune Eriksson och Ritva Sarin-Grufberg. Med anledning av jubileumsfirandet var dessutom Ålands lagtings talman och lagtingets sekreterare särskilt inbjudna som gäster under öppningshögtidligheterna.

     De tal och inlägg som åländska representanter gjorde under jubileumsessionen återfinns i bilaga 9.


 

Bilagor:

 

 

Bilagorna är länkade till den elektroniska versionen. Bilagorna kan också fås i pappersformat från Ålands delegations kansli.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över inkomna remissyttranden över medlemsförslag mm som anhängiggjorts i rådet under 1.3.2001-31.12.2001.

Bilaga 2

Förteckning över inkomna remissyttranden över medlemsförslag mm som anhängiggjorts i rådet under 2002

Bilaga 3

Rek. 30/2001 Konfliktförebyggande och civil krishantering (A 1234/p) 31.10.2001

Bilaga 4

Framställning 2/2002, EU:s regionalpolitik

(A 1277/näring), 29.01.2002

Bilaga 5

Medlemsförslag om förhindrande av utsläpp till luft och vatten från fartyg i trafik på Östersjön (A1309/miljö), väckt av Finlands delegation i Nordiska rådet

Bilaga 6

NR rekommendationer från 2001

Bilaga 7

NR rekommendationer från 2002

Bilaga 8

Sammanställning av tal och inlägg av åländska representanter under Nordiska rådets 53:e session i Köpenhamn

Bilaga 9

Sammanställning av tal och inlägg av åländska representanter under Nordiska rådets 54:e session i Helsingfors