Parallelltexter FR 1/1999-2000P

Tillhör ärendet: Ny polislandskapslagstiftning
Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

BILAGA till FRAMSTÄLLNING nr 1 1999-2000

 

Datum

Beteckning

 

1999-xx-xx

FR0119992000P

 

 

 

 

 

 


 
 

 

2. L A N D S K A P S L A G
om upphävande av 34 § landskapslagen angående ordningsstadga
för landsbygden i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

34 §

     Person, som ej är känd, är skyldig att på anfordran av polisman uppgiva namn, yrke samt bo och hemvist ävensom, då polisman på grund härav eller av annan särskild orsak sådant fordrar, meddela om sig jämväl andra upplysningar, som äro av nöden för utredande av hans identitet.

     Den, som i avsikt att vilseleda myndighet, begagnar sig av namn, stånd eller yrke, vilket ej tillkommer honom, straffes enligt strafflagen.

 

(upphävs)

 

till innehåll

 

3. L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om behandling av berusade

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § 3 mom. landskapslagen den 28 mars 1974 om behandling av berusade (21/74) samt

     ändras 1 § och 4 § 1 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §

     Berusad som gripits med stöd av 21 § landskapslagen om polisverksamheten (10/71) för att hållas i förvar för tillnyktring, skall behandlas och vårdas på sätt i denna lag stadgas.

1 §

     Berusad som gripits i det syfte som anges i 11 § 1 mom. polislagen för landskapet Åland (   /   ) skall behandlas och vårdas enligt bestämmelserna i denna lag.

4 §

     Berusad skall hållas i förvar den tid tillnyktringen kräver, dock minst 8 och högst 12 timmar eller, om särskilt skäl det påkallar, högst 24 timmar.

4 §

     Den som gripits skall friges så snart behovet av att hålla honom gripen inte längre föreligger, dock senast 12 timmar efter gripandet.

- - - - - - - - - - - - - - - -

     Berusad kan utan hinder av stadgandena i 1 och 2 mom. frigivas även tidigare, om skäl är att förmoda att hans hållande i förvar tillskyndar honom oskälig olägenhet eller skada eller om hans frigivning av annat skäl är ändamålsenlig.

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

(upphävs)

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________

 

till innehåll

 

 

4. L A N D S K A P S L A G
om ändring av 16 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 16 § landskapslagen den 25 juli 1969 om offentliga nöjestillställningar (28/69) som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §

     Polis- och ordningsman äger rätt att från festplatsen avlägsna eller där gripa person:

     1) som är drucken eller är påverkad av narkotiskt ämne;

     2) som genom hotfullt uppträdande, oljud eller våldsamhet stör ordningen eller äventyrar säkerheten och icke trots tillsägelse upphör därmed; samt

     3) som trots tillsägelse underlåter att följa till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet givna anvisningar.

 

     Polis- och ordningsman äger rätt att på festplatsen fråntaga person i 12 och 13 §§ nämnda föremål och ämnen, vilka ordningsman ofördröjligen skall överlämna till polisen. Av ordningsman gripen person skall snarast möjligt överlämnas till polis.

16 §

     Ordningsman har rätt att från festplatsen avlägsna en person som uppträder berusad.

     Ordningsman har rätt att från festplatsen avlägsna eller där gripa person:

     1) som är påverkad av narkotiskt ämne,

     2) som genom hotfullt uppträdande, oljud eller våldsamhet stör ordningen eller äventyrar säkerheten och inte trots tillsägelse upphör med det, samt

     3) som trots tillsägelse underlåter att följa de anvisningar som meddelats för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.

     Ordningsman har rätt att på festplatsen frånta person i 12 och 13 §§ nämnda föremål och ämnen, vilka ofördröjligen skall överlämnas till polisen. Av ordningsman gripen person skall snarast möjligt överlämnas till polis.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________

 

till innehåll

 

5. L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 och 2 mom. landskapslagen den 12 augusti 1999 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister (50/99) som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

     I syfte att skydda den personliga integriteten och att skapa en god registersed samt för att sköta de uppgifter polisen har enligt landskapslagen om polisverksamheten (10/71) skall följande riksförfattningar äga tillämpning i landskapet Åland, om inte annat följer av denna lag eller särskilda bestämmelser:

     1) personuppgiftslagen den 22 april 1999 (FFS 523/1999) samt

     2) lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (FFS 509/1995).

     Denna lag tillämpas inte på personregister som upprätthålls av andra myndigheter eller organ som omfattas av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/77) än polismyndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - -

     I syfte att skydda den personliga integriteten och att skapa en god registersed samt för att sköta de uppgifter polisen har enligt polislagen för landskapet Åland (   /  ) skall följande riksförfattningar äga tillämpning i landskapet Åland, om inte annat följer av denna lag eller särskilda bestämmelser:

     1) personuppgiftslagen den 22 april 1999 (FFS 523/1999) samt

     2) lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (FFS 509/1995).

     Denna lag tillämpas inte på de personregister som upprätthålls av andra myndigheter eller organ som omfattas av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/77) än polismyndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

till innehåll