Parallelltexter FR 3/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXT till FR nr 3/1999-2000

 

Datum

Beteckning

 

1999-10-21

FR0319992000P.doc

 

 

 

 

 

 


 


 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § i landskapslagen den 14 april 1977 om brand- och räddningsväsendet (37/77), av dessa lagrum 5 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 5 december 1979 (85/79), 37 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 23 mars 1995 (29/95) samt 38 § sådan den lyder i landskapslagen den 19 oktober 1993 (79/93) som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunerna deltager i alarm­centralens anläggnings- och drifts­kostnader sålunda, att hälften av kost­naderna fördelas mellan kommunerna i förhållande till envar kommuns skattören under föregående år medan den andra hälften fördelas i förhållande till envar kommuns mantals­skrivna invånare det år verk­samheten bedrivits. I fråga om sjömans­skatt beräknas antalet skattören sålunda, att det av sjömansskatten till kommunen redovisade beloppet i mark multipliceras med talet sju. (85/79)

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare stadganden om alarm­centralens organisation och verksam­het kan ges i landskapsförordning.

 

 

37 §

     Kommun kan enligt landskapsstyrel­sens prövning beviljas landskapsandel för kostnader varmed kommunen deltagit i den i 5 § avsedda alarmcentralens an­läggningskostnader samt, utöver vad i 38 § stadgas, för betydande kostnader vid anskaffande av materiel som erfordras för skötseln av alarmcentralen och kommunens övriga brand- och rädd­ningsväsende enligt följande procenttal:

--------------------------------------------------

37 §

     Kommun kan enligt landskaps­styrelsens prövning beviljas land­skaps­andel, utöver vad i 38 § stadgas, för betydande kostnader vid an­skaffande av materiel som erfordras för skötseln av kommunens brand- och räddningsväsende enligt följande procenttal:

--------------------------------------------------

38 §

     (79/93) Till kommun erläggs landskapsandel för kostnader varmed kommunen deltagit i alarmcentralens driftskostnader samt för driftskostnader för kommunens brand- och räddnings­väsende, med undantag av i 33 § avsedda ersättningar, i enlighet med landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93).

38 §

     Till kommun erläggs landskaps­andel för driftskostnader för kom­munens brand- och räddningsväsende, med undantag av i 33 § avsedda ersätt­ningar, i enlighet med landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93).

till dokumentets topp

 

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 9 § landskapslagen omlandskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § landskapslagen den 19 oktober 1993 om landskapsandelar till kommunerna (70/93) sådan den lyder i landskapslagen den 13 mars 1997 (25/97) som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §

     Koefficienterna enligt de bosättnings­strukturgrupper som avses i landskapslagen om bosättningsstrukturgrupper (73/93) är följande:

 

Kommunernas

bosättningsstrukturgrupp

Koefficient

1

4,00

2

1,40

3

1,00

4

0,37

9 §

     Koefficienterna enligt de bosättnings­strukturgrupper som avses i landskapslagen om bosättningsstrukturgrupper (73/93) är följande:

 

Kommunernas

bosättningsstrukturgrupp

Koefficient

1

3,91

2

1,31

3

0,90

4

0,24