Parallelltexter FR 5/1999-2000

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXT till FR nr 5/1999-2000

 

Datum

Beteckning

 

1999-10-28

FR0519992000P

 

 

 

 

 

 


 


 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
     om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om arbetsmarknadsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 §, 5 § 1 mom., 7 § och 8 § 1 mom. landskapslagen den 14 juni 1994 om tillämpning i landskapet Åland av lagen om arbetsmarknadsstöd (53/1994) som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

Lagens tillämpningsområde

     Berättigade till arbetsmarknadsstöd enligt denna lag är i landskapet bosatta arbetslösa personer

     1) som inte uppfyller det arbetsvillkor som skall vara uppfyllt för att få grunddagpenning enligt landskapslagen om sysselsättning (24/72) och som är i behov av ekonomiskt stöd eller

     2) vars rätt till arbetslöshetsdagpenning har upphört på grund av att grunddagpenning eller enligt förtjänsten avvägd dagpenning betalats för 500 arbetslöshetsdagar under fyra kalenderår i en följd.

4 §

Rätt till arbetsmarknadsstöd

     Berättigade till arbetsmarknadsstöd enligt denna lag är i landskapet bosatta arbetslösa personer

     1) som inte uppfyller det arbetsvillkor som skall vara uppfyllt för att få arbetslöshetsersättning enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (   /   ) och som är i behov av ekonomiskt stöd eller

     2) vars rätt till arbetslöshetsersättning har upphört på grund av en begränsning enligt bestämmelserna om dagpenningperiodens längd i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

5 §

Myndigheter

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om arbetsmarknadsstöd ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, dock så

     1) att till arbetsförmedlingsbyrån ansluten arbetskraftskommission beviljar, utbetalar och återkräver de förmåner som avses i lagen om arbetsmarknadsstöd och

     2) att de uppgifter och befogenheter som enligt lagen om arbetsmarknadsstöd ankommer på arbets­kraftsbyrå i landskapet ankommer på arbetsförmedlingsbyrån.

5 §

Myndigheter

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om arbetsmarknadsstöd ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, dock så

     1) att arbetsmarknadsbyrån beviljar, utbetalar och återkräver de förmåner som avses i lagen om arbetsmarknadsstöd och

     2) att de uppgifter och befogenheter som enligt lagen om arbetsmarknadsstöd ankommer på arbetskraftsbyrå i landskapet ankommer på arbetsmarknadsbyrån.

- - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Försäkringsskydd för deltagare i
arbetspraktik

     Arbetsförmedlingsbyrån skall ordna försäkring för olycksfall och yrkessjukdom enligt de grunder som lagen om olycks­fallsförsäkring (FFS 608/48) stadgar om olycksfall i arbete samt gruppansvarsförsäkring för dem som deltar i arbetspraktik.

7 §

Försäkringsskydd för deltagare i
arbetspraktik

     Arbetsmarknadsbyrån skall ordna försäkring för olycksfall och yrkessjukdom enligt de grunder som lagen om olycksfallsförsäkring (FFS 608/1948) föreskriver om olycksfall i arbete samt gruppansvarsförsäkring för dem som deltar i arbetspraktik.

8 §

Sökande om ändring

     Den som är missnöjd med arbetskraftskommissionens beslut får söka ändring i beslutet hos landskapsstyrelsen.

- - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Sökande av ändring

     Den som är missnöjd med arbetsmarknadsbyråns beslut får söka ändring i beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
 om ändring av landskapslagen omsysselsättningsfrämjande utbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 3 § 1 mom. landskapslagen den 8 juni 1988 om sysselsättningsfrämjande utbildning (39/1988) samt

     ändras 2 §, 4 §, 6 § 2 mom. och 7 § som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §

     Sysselsättningsfrämjande utbildning ordnas i form av yrkeskurser. Sysselsättningsfrämjande utbildning kan även ordnas genom att tillhandahålla plats på utbildningslinje vid yrkesläroanstalt i landskapet.

     Som rådgivande och initiativtagande organ i frågor som rör sysselsättningsfrämjande utbildning skall finnas ett yrkesutbildningsråd. Rådet tillsätts av landskapsstyrelsen för två kalenderår i sänder. Närmare bestämmelser om rådets sammansättning och verksamhet utfärdas av landskapsstyrelsen genom reglemente. Yrkesutbildningsrådet kan även ha uppgifter som rör annan yrkesutbildning än den som avses i denna lag.

2 §

     Sysselsättningsfrämjande utbildning ordnas i form av yrkesinriktad utbildning.

     Den ledningsgruppen som biträder arbetsmarknadsbyrån enligt landskapslagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall agera som rådgivande och initiativtagande organ i frågor som rör sysselsättningsfrämjande utbildning

3 §

     Landskapsstyrelsen beslutar om yrkeskurs skall ordnas. Likaså beslutar landskapsstyrelsen om sysselsättningsfrämjande utbildning skall ordnas genom att tillhandahålla plats på utbildningslinje vid yrkesläroanstalt.

     Kostnaderna för den sysselsättningsfrämjande utbildningen erläggs ur landskapets medel.

 

(upphävs)

4 §

     För att samordna den sysselsättnings-främjande utbildningen och för att ordna yrkeskurser skall finnas ett institut för yrkeskurser. Yrkeskurser kan dessutom ordnas av yrkesläroanstalt och av högskola. Den som ordnar yrkeskurs antar elever i samråd med arbetsförmedlingen och yrkesvägledningen. Intyg över slutförd kurs utfärdas av den som ordnat kursen.

4 §

     Landskapsstyrelsen samordnar den sysselsättningsfrämjande utbildningen och beslutar om den utbildning som skall ordnas enligt denna lag. Om annan än landskapet anordnar sysselsättningsfrämjande utbildning krävs godkännande av landskapsstyrelsen.

     Arbetsmarknadsbyrån antar elev till utbildningen efter samråd med arrangören, om inte landskapsstyrelsen av särskilda skäl beslutar annat. Intyg över slutförd utbildning utfärdas av den som ordnat utbildningen.

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - -

     Till elev i sysselsättningsfrämjande utbildning och till den som deltar i uttagning till sådan utbildning erläggs ersättningar och utbildningsstöd i enlighet med de grunder som gäller för sådana ersättningar och stöd i riket. Beslut om utbetalning fattas av institutet för yrkeskurser i samråd med arbetsförmedlingen.

- - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - -

     Till elev i sysselsättningsfrämjande utbildning och till den som deltar i uttagning till sådan utbildning erläggs ersättningar och utbildningsstöd i enlighet med de grunder som gäller för sådana ersättningar och stöd i riket. Arbetsmarknadsbyrån beviljar, utbetalar och återkräver dessa förmåner inom för landskapets behörighet.

- - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

     Den som deltar i sysselsättningsfrämjande utbildning har inte rätt till de förmåner som medges arbetslös enligt landskapslagen om sysselsättning (24/72).

7 §

     Den som deltar i sysselsättningsfrämjande utbildning har inte rätt till de förmåner som medges arbetslös enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (   /   ).

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
 om ändring av 17 § landskapslagen om studieledighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras landskapslagen den 28 oktober 1983 om studieledighet (57/1983) som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §

     Det åligger arbetsmarknadsbyrån och semesternämnden att biträda vid ordnandet av vikariehjälp som erfordras för denna lags verkställighet

17 §

     Det åligger arbetsmarknadsbyrån och semesternämnden att biträda vid ordnandet av vikariehjälp som erfordras för denna lags verkställighet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________